CHRENKA, E. Sběr dat z procesu vážení hotově baleného zboží [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Štohl, Radek

Během zpracování bakalářské práce student prokázal teoretické i praktické znalosti. Řešení práce věnoval patřičné úsilí. Prokázal schopnost samostatné práce jak při práci s literaturou, tak při návrhu a realizaci systému pro sběr dat z procesu vážení hotově baleného zboží. Konzultací využíval v minimální míře. Z hlediska vedoucího nemám k práci studenta připomínky.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Šír, Michal

Odevzdaná práce splňuje požadavky zadání a jejím výsledkem je systém určený k vážení baleného zboží. Bakalářská práce ukazuje, že student výborně zvládl danou problematiku. Velice kladně hodnotím úvod a srovnání průmyslových sběrnic. Autor na základě srovnání průmyslových sběrnic poskytne čtenáři jasnou představu o požadavcích na vytvářený terminál. Student předvedl zvládnutí programovacího jazyka C, které využil k naprogramování mikrokontroleru Atmel ATMEGA 64. V práci mi bohužel chybí ukázka zdrojového kódu nebo alespoň seznam nejpoužívanějších funkcí v programu. V závěru práce autor popisuje vytvořenou aplikaci pro obsluhu počítače, která je velice přehledná a splňuje požadavky, pro které je určena. V práci by mohl být uveden podrobnější popis tvorby aplikace. Po formální stránce je práce psána velice pěkně a srozumitelně. Autor v práci uvádí v podobě přílohy fotodokumentaci hotového terminálu zapojeného přímo v provozu. Nedostatkem formální stránky práce je chaotické uspořádání citací, zvláště když práce začíná odkazem č. 9.

Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 58357