RŮŽIČKOVÁ, K. Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Navrhuji, aby studentka odpověděla v rámci obhajoby bakalářské práce na následující otázku: Představila jste Váš informační systém pro výpočet elementárních ukazatelů finanční analýzy vedení podniku a jak na něj reagovalo?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Heger, Martin

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 36697