BAŤA, D. Analýza degradačních mechanismů oligobutadiénů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Frk, Martin

V teoretickém rozboru diplomant provedl analýzu současného stavu v oblasti degradace polymerních materiálů vlivem UV záření. Popsal metodu dielektrické relaxační spektroskopie a značnou pozornost věnoval popisu relaxačních mechanismů odehrávajících se ve struktuře polymerů. V rámci experimentální činnosti prokázal pan Baťa zručnost při návrhu a realizaci měřicích pracovišť. V průběhu vlastního měření vlastností oligobutadiénových vzorků se projevila u diplomanta velká míra cítění, vytrvalosti a trpělivosti při experimentálním bádání. Rozsáhlý soubor naměřených hodnot diplomant zpracoval a matematicky a fyzikálně interpretoval. S čistým svědomím mohu prohlásit, že diplomant splnil zadání své diplomové práce ve všech jeho bodech. Student pravidelně přicházel na konzultace vždy s konkrétními dotazy a odcházel se zadanými úkoly. Komunikace byla bezproblémová, měla úroveň a byla pro obě strany přínosná. Po formální stránce zpracování textu je diplomová práce na velmi dobré úrovni s občasným výskytem stylistických a typografických nedostatků. Grafické zpracování naměřených závislostí se vyznačuje jednotnou úpravou a barevným vzhledem, příslušejícím jednotlivým teplotám měření nebo dobám expozice UV zářením. Ke zpracování diplomové práce využil pan Baťa rozsáhlého počtu literárních pramenů, které jsou rovnoměrně diverzifikovány a pokrývají oblast norem, odborných knih a publikací a závěrečných vysokoškolských prací. Všechny použité zdroje jsou citovány v kapitole Literatura podle příslušné ČSN normy 690, 690-2. Závěrem bych chtěl ještě konstatovat, že práce na dané téma byla publikována v rámci studentské soutěže EEICT 2011, v rámci které se student umístil na hodnoceném místě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Využití literatury A 10/10
Formální zpracování práce A 20/20
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Splnění zadání A 49/50
Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Rozsívalová, Zdenka

Předložená diplomová práce, zadaná ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, řeší vliv různých klimatických činitelů na vlastnosti kapalných izolantů, modifikovaných oligobutadiénů, především vliv teploty, viditelného a UV záření, na frekvenční závislosti relativní permitivity a ztrátového čísla. Veškeré experimentální práce byly řešeny v laboratořích ústavu elektrotechnologie, zkušební zařízení a podmínky měření byly přizpůsobeny přístrojovému vybavení a možnostem ústavu. Na základě výsledků experimentů byla zpracována diplomová práce v rozsahu 132 stran včetně rozsáhlého přehledu využívané literatury a seznamu použitých symbolů a zkratek. Práce je správně rozdělena na teoretickou a experimentální část a doplněna úvodem do problematiky, informací o současném stavu řešené problematiky a závěrem shrnujícím význam prováděných experimentů. Teoretické kapitoly charakterizují dielektrické materiály, jevy a veličiny, kterými jsou dielektrika charakterizována a věnují se odolnosti a degradaci polymerů. Kapitoly experimentální části projektu se věnují experimentálním vzorkům včetně popisu různých typů oligobutadiénů, návrh a realizaci měřicího pracoviště, uvádějí výsledky experimentální činnosti formou přehledných grafických závislostí, včetně 3D grafů, zobrazujících vliv frekvence, teploty a UV záření na složky komplexní permitivity. Dále je provedena fyzikální a matematická interpretace formou proložení frekvenční závislosti ztrátového čísla Havriliak-Negamiho funkcí. Předložená práce je sepsána přehledně a pečlivě, s vnější úpravou a grafickým zpracováním na velmi dobré úrovni. Požadavky zadání byly splněny v plném rozsahu. Předložená diplomová práce a její zpracování splňují všechny požadavky, kladené na závěrečnou vysokoškolskou práci, nutné pro doporučení práce k obhajobě. Výsledky provedených a vyhodnocených experimentů jsou jednoznačně využitelné při návrzích a realizacích elektroizolačních soustav na bázi kapalných dielektrik.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 36674