KOPČAN, M. Simulace a analýza provozu blokové šifry se statistickou samosynchronizací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Burda, Karel

Zadání práce bylo splněno na dobré úrovni. Při řešení zadání student prokázal samostatnost a schopnost samostatné práce s literaturou. Po formální stránce jsem v práci shledal některé nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 36/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 16/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Zezula, Radek

Student se zabýval simulací a analýzou provozu blokových šifer se statistickou samosynchronizací. Teoretickému rozboru problematiky se zabýval téměř polovinou své práce a právě v této části se odkazoval na použitou literaturu pouze v jednom případě - nechce se mi věřit, že celou teorii o módech blokových šifer CFB, OFB, OCFB a SCFB vymyslel sám! Navíc v celé práci se odkazoval pouze na pouhou polovinu zdrojů, kterou uvedl v seznamu použité literatury. Přestože práce je psána na dobré úrovni, vytkl bych ji velikost některých grafů - mohly by být pro lepší čitelnost vetší - zvláště jejich popisky os. Stejně tak se objevují popisky v některých obrázcích v anglickém jazyce - měly by být v jazyce, ve kterém je psán zbytek diplomové práce. Blokovým šifrám, které byly jádrem jeho simulačního modelu, se student mohl v teoretickém rozboru věnovat více. Poslední výhradou je, že v práci nebyl dodržen požadavek na způsob výpisu použité literatury dle normy ČSN 690. Přes veškeré výtky mohu konstatovat, že student zadání práce splnil a to na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 38/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 14243