RYŠAVÝ, J. Kinetika fotodegradace benzo[a]pyrenu a identifikace jeho produktů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šimko, Peter

-

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování C
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce C
Celkový přístup k řešení úkolů C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kolek, Emil

1. Ako si diplomant vysvetľuje rýchlejšiu elimináciu BaP pri fotolýze v polárnom rozpúšťadle (metanol) v porovnaní s nepolárnym rozpúšťadlom (hexán)? 2. V ktorých prípadoch je výhodné využiť k výpočtu kinetických parametrov metódu jednokrokovej aproximácie? 3. V čom spočíva výhoda určenia polčasov rozkladu BaP pri fotolýze s využitím neizotermického ohrevu s lineárnym teplotným gradientom?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 30101