PIPEK, J. Návrh svařování mixážního tubusu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kandus, Bohumil

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vonka, Vladimír

V teoretické části je metodicky správně a poměrně obsáhle zpracována problematika vhodnosti materiálů, především z hlediska jejich fyzikálních a chemických vlastností a s tím související problematika vhodné výrobní technologie. Analýzou dostupných informací v odborné literatuře a především praktických poznatků fy. Ekogalva byl zvolen optimálně dosažitelný materiál zaručující zvýšenou životnost mixážního tubusu a následně navržena výrobní technologie, jejichž výstupem je velmi podařený návrh jednoúčelového svařovacího přípravku. Provedení návrhu z funkčního a bezpečnostního hlediska a i z hlediska technického kreslení je zpracováno velmi dobře. Je zde patrná delší praxe bakaláře v konstrukčním prostředí. Při podrobnějším detailním zpracování jednotlivých komponentů přípravku (zejména uložení a napájení tzv. horkého tělesa) je tento využitelný pro malo- až středněseriovou výrobu mixážních tubusů. Grafická úprava práce je na velmi dobré úrovni a s řadou 3D-obrázků názorně vysvětluje funkci svařovacího přípravku. Drobné připomínky ke konstrukčnímu řešení přípravku: a) O kvalitě uvedeného výrobku rozhoduje také mimo jiné dobré zajištění souososti trubky a dna - navržený způsob upínání trubek vyžaduje malý rozptyl tolerancí vnějších průměrů trubek - tyto tolerance nejsou v práci zmíněny. - levé kluzné vedení posuvného rámu je volné. Při max. axiál. síle pro spojování tj. asi 475 N vzniká v záběru pastorku a ozubené tyče reakční složka síly, která se snaží posuvný rám natočit kolem vodicí tyče poz. 16. Tato síla je sice malá a je vyvážena vlastní hmotností posuvného rámu, přesto by však stálo za úvahu zajištění tohoto vedení. b) Snížení výrobních nákladů na přípravek a případně zlepšení jeho montáže je možno dosáhnout např. zkrácením délky ozubené tyče, letmým uložením pastorku na posuv. rámu apod. c) str. 31 bod 5.3 místo názvu Výpočet plochy průřezu je správně Výpočet spojovací síly. d) v ekonomickém hodnocení nákladů na svařovací přípravek je mírně podhodnocen počet formátů A4 detailní konstrukční dokumentace. e) v řezu B-B rukojeť zajišťovacího čepu neviditelně, případně posunout a otočit řez na listu 1. V řezu D-D vydat závlačku pro zajištění čepu poz. 12 Zlepšit stabilitu přípravku při přepravě tj. 4 závit. otvory pro závěsná oka. K uchycení různých upínacích vložek poz. 04 – 11 by bylo vhodnější použít středicí osazení (např. H7/f8) místo kolíku z důvodu jejich snadnější výměny. Zadání a cíl práce byly splněny v plném rozsahu. Bakalář se s formálními náležitostmi práce vyrovnal na výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 13116