ŠNAJDÁREK, L. Metody 3D laserového skenování obrobků ve výrobním procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Opl, Miroslav

Práce podrobně seznamuje s již zavedenými, ale i nejnověšími způsoby 3D skenování objektů. Detailně jsou popsány principy jednotlivých metod doplněné názornými obrázky a vlastní úvahou využitelnosti v průmyslových aplikacích.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Bradáč, František

Tématem bakalářské práce studenta bylo udělat rešerši metod 3D laserového skenování obrobků. V první části práce je širší popis používaných principů pro skenování a měření obrobků, včetně jejich přehledného rozdělení. Druhá část práce se již zabývá převážně metodami laserového měření. Jsou zde popsány jednotlivé snímače, které jsou používány pro zpracování světelného toku a stručně je naznačen jejich princip. Dále je zde možno nalézt popis principů vyhodnocování vzdálenosti, které jsou používány pro tento druh měření. Jako poslední je zde uveden přehled jednotlivých zařízení, které umožňují skenování za pomocí laserového paprsku. Celou práci doplňuje přehled použitých zkratek, literatury, tabulek a obrázků. Zde bych měl malou připomínku ohledně překladu některých zkratek, jako např. CMOS - 'doplňující se kov-oxid-polovodič', které se běžně nepřekládají a jsou používány jako ustálené výrazy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 13120