SPOHNER, M. Diagnostika perspektivních elektroizolačních kapalin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Frk, Martin

Diplomant se ve své práci zabýval aktuální tematikou možného využití alternativních izolačních kapalin v elektrotechnickém průmyslu. V souladu se zadáním zpracoval přehled elektroizolačních kapalin vycházející z normy ČSN EN 61039 a teoreticky se věnoval fyzikálním zákonitostem dynamické viskozity a elektrické vodivosti kapalin, včetně přehledu diagnostických metod. V kapitole 1.9.4 Trendy a perspektivy u elektroizolačních kapalin provedl rešerši několika článků, získaných z digitální knihovny organizace IEEE, zabývajících se popisem vlastností alternativních kapalin na bázi organických esterů a jejich účinky na elektrotechnické zařízení. Schopnost zhmotnit myšlenky návrhu v praktickou realizaci a míru zručnosti prokázal v experimentální činnosti při návrhu automatizovaného pracoviště pro sledování teplotní závislosti dynamické viskozity a složek komplexní permitivity. Při vlastním experimentu se student soustředil na sledování hodnot hustoty a dynamické viskozity v teplotní závislosti a složek komplexní permitivity alternativních kapalin (řepkový olej, MEŘO, Midel, atd...), které následně porovnal s běžně používanými minerálními oleji Renolic a Trafo N. Všechny získané závislosti jsou uvedeny s příslušnou matematickou interpretací a přímo měřené veličiny i s konkrétní hodnotou nejistoty měření. S čistým svědomím mohu prohlásit, že pan Spohner splnil zadání své diplomové práce s drobnými výhradami. Některé kapitoly teoretické části jsou zpracovány pouze s využitím jednoho či dvou literárních zdrojů – kap. 1.5, 1.6 a zejména 1.7 a k popisu aktuálního stavu mohlo být použito ještě většího počtu článků k rešerši. V experimentální části postrádám hlubší fyzikální interpretaci dosažených výsledků. Student přicházel na pravidelné týdenní konzultace, při kterých vždy shrnul své výsledky dosavadní činnosti a následně jsme diskutovali nad dalším vývojem a směřováním jeho práce. Formální zpracování diplomové práce vykazuje jednotný vzhled, logické uspořádání do jednotlivých kapitol a přehledné grafické závislosti. Úroveň stylistického vyjadřování v některých částech práce pokulhává a v práci se vyskytuje rovněž několik pravopisných chyb, na jejichž přítomnost byl autor upozorňován. Při zpracování diplomové práce student využil 26 literárních zdrojů, které řádně citoval v souladu s příslušnou normou ČSN ISO 690, 690-2 v kapitole Seznamu literatury. V přehledu jsou uvedeny jednak odborné knihy a články z prestižních časopisů, tak i některé zdroje pocházející z internetu, jejichž obsah může být nejistý. Zmíněné nedostatky nikterak výrazně neovlivňují výslednou kvalitu diplomové práce a souvisí především s náročným přístupem a požadavky školitele, které se mohou v ostatních případech diametrálně odlišovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Využití literatury B 8/10
Formální zpracování práce C 14/20
Splnění zadání B 44/50
Navrhovaná známka
B
Body
86

Posudek oponenta

Rozsívalová, Zdenka

Bc. Milan Spohner se v diplomové práci teoreticky i prakticky zabývá studiem vlivu provozních podmínek na vybrané vlastnosti klasických i novodobých elektroizolačních kapalin. Veškeré experimentální práce byly řešeny v laboratořích Ústavu elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zkušební zařízení a podmínky měření byly přizpůsobeny přístrojovému vybavení a možnostem ústavu. Na základě výsledků experimentů vznikla diplomová práce v rozsahu 59 stran včetně přehledu použité literatury a seznamu symbolů vyskytujících se v textu. Práce je opatřena sedmi stranami příloh doplňujících grafických závislostí a správně rozdělena na teoretickou a experimentální část a opatřena úvodem do problematiky a závěrem shrnujícím význam prováděných experimentů. Teoretické kapitoly uvádějí klasifikaci elektroizolačních kapalin s důrazem na perspektivní biologicky odbouratelné kapalné izolanty, přehled jejich fyzikálních a chemických vlastností; dále je zpracován přehled metod sledování viskozity, včetně popisu viskozimetrů, a elektrické vodivosti kapalných izolantů, působení střídavého elektrického pole a velikost dielektrických ztrát studovaných materiálů. Experimentální část předložené práce řeší realizaci automatizovaného pracoviště pro měření viskozity a hustoty, uvádí parametry zkoušených olejů, průběh a postup všech zkušebních testů, výpočty, grafické zpracování a diskuzi dosažených výsledků. Předložená práce je sepsána přehledně, výsledky měření jsou zpracovány formou grafických závislostí, shrnujících vliv teploty na hustotu a dynamickou viskozitu a současně porovnávající jednotlivé testované oleje. Obrázky 32, 46 a 47 mají malou vypovídací schopnost. Elektrické vlastnosti zkušebních kapalin jsou hodnoceny formou frekvenčních závislostí složek komplexní permitivity. K práci mám následující připomínky: - materiálová konstanta B má na str. 50 jednotku K, v seznamu symbolů jednotku K-1 - na str. 43 je symbol d označován jako hustota vzduchu, v seznamu symbolů jako průměr kuličky - zápis jednotek a rovnic je nejednotný Předložená diplomová práce a její zpracování splňují veškeré požadavky, kladené na závěrečnou vysokoškolskou práci, nutné pro doporučení práce k obhajobě. Výsledky provedených experimentů lze s výhodou využít při návrzích a realizacích elektroizolačních soustav s kapalinami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
84

Otázky

eVSKP id 36665