SEDLAČÍK, J. Konstrukce simulátoru axiálního segmentového ložiska [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Svoboda, Petr

Student měl za úkol navrhnout konstrukci simulátoru axiálního segmentového ložiska pro experimentální účely. Bakalářská práce je formulována jasně a návaznosti kapitol jsou velmi dobře promyšleny. Autor provedl shrnutí současného stavu poznání v dané oblasti včetně způsobů měření teploty a způsobu mazání segmentů. Autor navrhnul tři různé konstrukční varianty, přičemž vycházel z poznatků popsaných v rešeršní části a kladl důraz především na široké spektrum experimentálních měření v navrhovaném simulátoru. Předložená práce je na velmi dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit s výše uvedeným celkovým hodnocením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Medlík, Jan

Práce pojednává o experimentálních zařízení, které umožňují sledovat tribologické jevy u axiálních segmentových ložisek. Student podrobně rozebírá problematiku experimentálního měření na různých typech zařízení, přičemž vždy udává klady a zápory varianty. Práce obsahuje konstrukci a výkresovou dokumentaci zvoleného experimentálního zařízení. Tato práce je hodně nadprůměrná, a to jak z hlediska rešeršní tak konstrukční, je však třeba dbát na čistotu jazyka a překlepy způsobené automatickými opravami (vytěkání – vytékání, požívaných – používaných, vyžít – využít), které kazí dojem z práce. Ve výkresové dokumentaci se pak převážně objevily chyby spíše rázu překlepů (špatný počet děr, chybějící kóty, atd.). Pokud student v daném tématu bude pokračovat v magisterském studiu, doporučoval bych prostudovat dosavadní zařízení na ÚK a využít možné kompatibility různých dílů. I přes vytknuté chyby student splnil vytýčený cíl práce. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37763