VLACH, M. Řízení hudební elektroniky pomocí snímačů neelektrických veličin s využitím protokolu MIDI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Diplomant přistupoval k řešení práce zodpovědně a se zájmem. Za přínos považuji vytvoření vlastního snímače tlaku, který se ovšem ukázal jako ne příliš vhodný. Pokud by student použil komerčně vyráběný snímač, ušetřil by si námahu a čas, např. na rozšíření možností komunikačního protokolu a konfigurace zpráv vysílaných jednotlivými snímači. Zadání diplomové práce ale splněno bylo. Diplomant v práci uvádí jistá omezení způsobená volbou modulu a nemožnost jeho změny kvůli případné neshodě se zadáním. Modul uvedený v zadání práce si ale student sám vybral a jeho změna v průběhu řešení byla samozřejmě možná. Diplomant ale s těmito skutečnostmi vedoucího práce včas neseznámil. Po formální stránce je práce velice přehledně a kvalitně zpracována, vytknout jí lze pouze použití anglických výrazů (flag, look-ub table), oddělené předložky na konci řádku atd.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Splnění zadání A 46/50
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Číž, Radim

Student navrhnul a realizoval zařízení přesně podle požadavků zadání. Odborné řešení je na výborné úrovni, i když vytvořený prototyp má několik drobných nedostatků (menší počet multiplexovaných kanálů, nepřesný snímač tlaku, chybějící ovládací prostředí), které by však bylo možné v následující verzi snadno odstranit. Z formálního hlediska lze práci vytknout pouze několik překlepů a typografických chyb (např. jednoznakové předložky na konci řádků).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 14202