HLADÍK, L. Uživatelský program pro zobrazení a zpracování kvantitativní fáze z digitálního holografického mikroskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Uhlířová, Hana

Student splnil beze zbytku zadání bakalářské práce. Vytvořený program je přínosem pro zpracování obrazu z digitálního holografického mikroskopu, usnadňuje prezentaci a interpretaci výsledků a mezioborovou bio-fyzikální komunikaci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kvasnica, Lukáš

Práce je zaměřena na vytvoření uživatelského programu pro zpracování kvantitativního fázového kontrastu z digitálního holografického mikroskopu. Stěžejní částí práce je výpočet dynamických fázových diferencí, které jsou vhodné pro zvýraznění časových změn fáze indukovaných živými biologickými vzorky. Při tvoření uživatelského programu prokázal student velmi dobré znalosti programovacího jazyka C# a architektury .NET, stejně tak jako znalost funkce DHM a významu kvantitativního fázového kontrastu pro biologii. Výsledkem bakalářské práce je výborně zpracovaný program, za jehož jediný nedostatek považuji nutnost převést před zpracováním černobílé snímky do prostoru RGB. Bakalářská práce je dobře formulovaná a tudíž srozumitelná, neshledávám žádné vážnější nedostatky a konstatuji, že cíle bakalářské práce byly splněny. Práci hodnotím známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29980