SEDLÁK, L. Senzorický systém robotu Minidarpa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kopečný, Lukáš

Diplomantovi odborné znalosti jsou na dobré úrovni, diplomant prokázal své schopnosti jak při návrhu, tak při realizaci systému. Diplomová práce navazovala na předchozí projekty. Popisovaná práce byla skutečně realizována a její kvalita ověřena výborným umístěním na soutěžích Robotour 2008 a 2009. Student pracoval iniciativně a práci přiměřeně konzultoval. Práce prokazuje schopnosti inženýrské práce na zadaném úkolu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Žalud, Luděk

Cílem diplomové práce bylo navrhnout a realizovat senzorický systém mobilního robotu pro automatický pohyb ve vnějším prostředí. Zadání diplomové práce je dostatečně odborně náročné a pro jeho splnění musel student prokázat znalosti z oblasti autonomní mobilní robotiky, speciálně snímačů neelektrických veličin a satelitní navigace v mobilní robotice. Práce je rozdělena do devíti kapitol s přílohami. Členění kapitol je přehledné a dobře strukturované. Jazyková úroveň je dobrá. Grafická a typografická úroveň práce je dobrá, úprava odpovídá požadavkům FEKT VUT Teoretická část je dobře zpracována, především systém NAVSTAR GPS je podrobně popsán, je vidět dobrá práce s literaturou - tato je dobře odkazována. Prakticky zaměřené kapitoly 5-8 popisují realizaci DGPS a začlenění sofistikovaného 3D proximitního skeneru. Oceňuji komplexní řešení začlenění včetně elektronických součástí. Je třeba ocenit schopnost studenta spolupráce týmu. Robot RoboKop, jehož je popisovaný systém součástí, je týmovým dílem čtyř studentů. Robot jsem měl možnost několikrát vidět plně funkční. Studenti se zúčastnili dvou ročníků soutěže Robotour s velmi dobrými výsledky - 3. místo v roce 2008 a 4. místo v roce 2009. V rámci těchto soutěží i několika jiných akcí velmi dobře reprezentovali naši fakultu i univerzitu. Student prokázal inženýrské schopnosti a předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 46/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

eVSKP id 31267