SPORNI, P. Měření asynchronních strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Janda, Marcel

Student zpracoval svou práci na téma výpočty a měření asynchronních motorů. Samostatně nastudoval metody měření asynchronních strojů a zvolená měření realizoval. Dále se pak seznámil s numerickým návrhem tothoto typu stroje a část tohoto návrhu popsal ve své práci. Student pracoval s velkým množstvím literatury a jiných zdrojů a splnil výborně všechny body zadání bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Huzlík, Rostislav

Student se ve své práci zaměřil na měření a výpočet asynchronního motoru. V první části popisuje teorii asynchronního stroje. V druhé části popisuje měření na asynchronním stroji. V poslední části uvádí část návrhu asynchronního motoru. K dané práci bych mněl několik výhrad: - na Obr.16 je uvedena grafická závislost výkonu na výkonu (P=f(P)). - na Obr. 17 chybý na druhé y ose označení pro vynesené veličiny. - grafické závislosti by se mněli prokládat (ne pouze spojovat naměřené body) Práce obsahuje po formální úrovni pouze pár chyb. Tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální zpracování práce A 9/10
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 13182