RŮŽIČKA, T. B + B BARCELONA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Koleček, Ivan

Město - místo Topografie a bohatě různorodý způsob zastavění jsou charakteristickými rysy místa. Vallcarca je ještě definována logickou a historickou geometrií zastavění podél komunikace jejího údolí. Autor vychází ve svém konceptu z těchto parametrům, ale hledá svým způsobem zastavění další hodnoty, hlavně vztahů mezi definicí nových prostorů, náměstím - parkem na jedné straně a školních dvorů na druhé straně údolí. Je škoda, že tyto vztahy nejsou dostatečně jasné, další vývoj projektu by k nim musel vést. Komunikace napříč školních dvorů a příliš impozantní zastavění podél jižní hrany centrálního prostoru náměstí zbytečně komplikují jasné hodnoty konceptu, vstupy školy se ztrácejí vzhledem k potenciálu vztahu přes diagonálu školních dvorů, centrální prostor náměstí ztrácí svůj charakter jednolitého prostoru rozdrobením jeho funkcí a parteru. Program školy Typologie učeben podél chodeb vyžaduje správné rozmístění vertikálních komunikací a hal, autor na ně jasně reaguje - s výjimkou vstupu do jednopodlažního bloku a jeho využití jako terasy školy. Vyjádření budov pohledovým betonem, který není nosný je vždy problematické ve volbě charakteru fasád a její konstrukce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Vývoj projektu v několika variantách a postupném definování jeho konceptu bylo možno dlouhodobou prací autora, který v hledání odpovědí zůstával připravený na další kroky v jeho systematickém přístupu.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Celkově návrh nepřináší příliš pozitivních myšlenek. Ve všech svých částech ukazuje průměr, místy na hranici přijatelnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Těžkopádný urbanismus bez invenčního nápadu. Zřejmý pokus reagovat na situaci vyplněním východní strany volného prostoruobjekty položenými podél komunikace ve zdvojených řadách nevychází přesvědčivě. Motiv přerušení fronty průchodem ve směru V-Z je pozitivní, na rozpačitém charakteru celkové koncepce však moc nemění.
Architektonické řešení C Architektonický vnější výraz je celkem konvenční. Formální zpestření střední části budovy sice celkový výraz oživuje, ale působí nelogicky a uměle. Architektura postrádá jednotící myšlenku a jasný záměr.
Provozní řešení C Typologické problémy, poddimenzované sociální zařízení, žádné šatny, kabinety učitelů,schází tělocvična, vedení školy přes cestu.
Technicko konstrukční řešení C Konstrukce standardní.
Formální úroveň C Formální úroveň přiměřená.
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 31720