ZÍKA, V. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrabec, Josef

Práce vychází z promyšleného konceptu, který je reálný a racionální, záměrně se vyhýbající místu nepřiměřeným exhibicím. Problém blíže nespecifikované funkce domu v zadání autor vtipně řešil návrhem universální budovy, do které vložil funkce bydlení, komerční a kulturní. Architektura domu tyto různé funkce odlišuje a současně je kontextuální. Kulturní dům, skrytý ve dne za důstojnou tmavou plochou zprostředkující styk historické a soudobé architektury, může svými večerními produkcemi výrazně oživit místo pouhou svojí funkcí, bez nutnosti neobvyklého tvaru či konstrukce. Kladem řešení je také možnost případného propojení dvora domu se zelenou plochou za sousedním stávajícím objektem. Autor ve své práci tvořivým způsobem propojil soudnost i ohleduplnost a prokázal potřebné znalosti a dovednosti. Drobným nedostatkem je značné množství překlepů v textu. Otázky a náměty k obhajobě: - popište podrobněji dispoziční řešení a scénografické možnosti kulturního domu - pohovořte o skladbě obvodového pláště (v řezu chybně označen) - jaká je potřebná šířka jízdního pruhu pro kolmé zajetí do zakladače?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Pracovitý, zodpovědný, během konzultací prokázal potřebnou orientaci a znalosti
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Boháč, Ivo

Celková úroveň předložené práce je velmi vysoká, návrh přináší zajímavý koncept zástavby nárožní proluky, jehož silnou stránkou je především architektonicko urbanistické řešení. Více času by potřebovalo dořešení provozně dispozičního konceptu návrhu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Urbanistický koncept je čistý a logický, vazba na dopravní skelet území je plně funkční. Návrh vhodně dotváří objemově prostorovou strukturu řešeného prostoru a nabízí plně kontextuální princip s navozováním dialogu s okolní zástavbou.
Architektonické řešení A Architektonický koncept přináší zajímavý efekt s proměnlivostí uliční fasády části kulturního domu. Ve srovnání s určitou hravostí tohoto prvku ale vychází řešení druhé - obloukové části uliční fasády poněkud akademicky strnule. Za nesporný klad práce považuji pokus o zapojení terasy na ostrohu říčního soutoku vložením lávky.
Provozní řešení C Celý blok kulturního domu nemá zakresleno provozní řešení interiéru, proto není možno posoudit vhodnost koncepce. Rovněž u dispozic bytů je třeba doplnit zařízení části obývacího pokoje. Provozy kavárny a obchodu nemají žádné propojení do dvora, což znamená, že zásobování, ale zejména třeba likvidace odpadků budou prováděny přímo z odbytové plochy do hlavní ulice. V návrhu chybí sklepní kóje bytů - povinná součást bytového domu, Problematické je řešení dopravy v klidu, polohy parkovacích stání znemožňují plynulé najíždění do poloh parkovacího zakladače, navíc stání pro tělesně postižené má předepsánu šířku 3,5 metru. Drobné nedostatky lze najít v řešení hygienických zázemí prostor občanské vybavenosti - mezi WC kójí a veřejným prostorem by měly ležet dvě předsíně, přičemž u WC pro personál v kavárně není dokonce prakticky ani jedna předsíň. U WC pro tělesně postižené je špatně navrženo rozmístění zařizovacích předmětů. U ostatních WC pro hosty je umývadlo zakresleno přímo v kóji WC.
Technicko konstrukční řešení B Průjezd do dvora má světlou výšku pouze 3 metry, což je nedostatečné s ohledem na ochranné pásmo parovodu. Pro přístup techniky je dán průjezd minimálně 4,5 metrů. Rampa pro tělesně postižené v přízemí bude mít větší sklon, než je dáno předpisy. Pro převýšení 0,95 metru bude délka 7,4 metru nedostačující.
Formální úroveň B V dokumentaci je pouze jeden příčný řez, v požadavcích byly ale řezy dva - včetně podélného. V projektu je zakresleno řešení pouze jednoho typu bytů, chybí řešení dalších dvou typů, které se v domě opakují Drobné nepřesnosti jsou ve značení popisu skladeb u detailu . V situaci a půdorysech je třeba zobrazit orientaci ke světovým stranám.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 31705