AMLER, I. Robot pro tělesně postižené [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Šolc, František

Studentovým úkolem bylo provést studii proveditelnosti adaptace běžného invalidního vozíku na vozík s autonomním řízením. Během konzultací byl konsultantem průběh práce upřesňován a směřován k realizaci, která by autonomní řízení umožnila. Jednalo se o výkonové řízení motorů a návrh realizace snímání otáček motoru což by umožnilo regulaci rychlosti a výpočet údajů odometrie pro následnou navigaci vozíku. Student se především potýkal s otázkou výkonového řízení motorů. Konsultantem byl studentovi doporučen driver pro řízení motoru a návrh koncepce desky s mikrokontrolérem pro komunikaci, řízení a snímání otáček. Též mu byly doporučeny senzory pro snímání otáček motorů na principu odrazu IR záření. Student realizoval senzoriku pro snímání otáček, modul mikrokontroléru a software pro komunikaci s nadřazeným systémem. Student konsultoval práci na projektu především s konzultantem. Pracoval samostatně. Z jeho práce bude pro další vývoj řízení invalidního vozíku využita především senzorika, kterou realizoval.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání C 38/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce D 13/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
73

Posudek oponenta

Kopečný, Lukáš

Předloženou práci jsem hodnotil už v roce 2009, kdy byla studentovi státnicovou komisí vrácena k přepracování. Základ práce je prakticky shodný, věnuje se převážně obsáhlému návrhu a testování inkrementálního snímače otáček. Proti verzi 2009 je verze 2010 byla rozšířena o chybějící návrh a realizaci řídicí jednotky o rozsahu 2 stran a návod k řídicí jednotce v příloze. Část formálních a gramatických chyb byla převzata z původní práce, některé sporné části byly vypuštěny. Student projevil jisté odborné schopnosti při návrhu snímače otáček, velmi skoupý je při popisu návrhu a obslužného programu řídicí jednotky. Celkově lze práci označit za původní a s výhradami doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 14/20
Odborná úroveň práce E 28/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 31710