VINTRLÍK, J. Analýza výkonnosti procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Diplomant důkladně prostudoval doporučenou literaturu a doplnil další prameny podle svého výběru. Podrobně se seznámil s procesy v organizaci a stanovil si cíle pro vlastní práci. Na základě analýzy procesů vytvořil seznam příležitostí ke zlepšení a po dohodě s vedoucím diplomové práce zvolil několik námětů k detailnímu řešení. Navržená opatření byla realizována a byly vyhodnoceny přínosy. Diplomant provedl i ekonomické zhodnocení realizovaných opatření, které potvrdilo nejen kladný výsledek technického řešení, ale i ekonomický efekt. Diplomant prokázal schopnost samostatného řešení náročných technických problémů, včetně řízení jejich realizace. Pravidelně konsultoval, na konsultace přicházel připraven, věcně diskutoval. Práce je přínosem pro organizaci i pro školu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koška, Petr

Diplomová práce se zabývá identifikací příčin zvyšujících cenu a snižujících jakost produktů na oddělení vstřikolisů společnosti NOVEGA s.r.o. Za konkrétní cíle byly vytyčeny následující cíle: a) zvýšení kvality produktů za nižších nákladů, b) kontrola stability procesu, c) návrh investic na zlepšení výrobních zdrojů. Jako nástroje pro řešení problému byly vybrány některé metody tzv. průmyslového inženýrství, především pak metody štíhlé výroby. V úvodní části diplomové práce je proveden velice kvalifikovaný výčet možných metod/nástrojů průmyslového inženýrství (namátkou program 5S, metoda hodnotových toků, metoda Six Sigma) a metod měření výkonnosti organizace (namátkou metoda Balanced Score Card). V praktické části jsou na základě analýzy procesu vstřikování/vstřikolisů a přiložené mapy hodnotových toků (VSM) identifikovány kritické faktory jako oblasti na zlepšení (celkem 12 identifikací oblastí na zlepšení). Z těchto oblastí pak byly vybrány tři k vlastnímu řešení. Řešení je realizováno v rozsahu návrhu opatření ke zlepšení často pomocí vybraných metod štíhlé výroby doplněno o ekonomické faktory daných návrhů. V kapitole 3.3.3 diplomant zdůvodňuje, proč se zcela nepodařilo naplnit jeden z cílů, a to kontrola stability procesu. Další cíle byly v podstatě splněny. Diplomová práce je koncipována velice dobře; je proveden velice přehledný rozbor metod průmyslového inženýrství, navíc kultivovanou formou. Dále jsou na praktickém procesu navržena opatření ke zlepšení. Diplomové práci lze vytknout následující skutečnosti: A) V seznamu literatury v diplomové práci není citována literatura uvedená v Zadání diplomové práce. B) V e-verzi diplomové práce je tato uložena celkem třikrát. C) Plán údržby v příloze č. 3 je nečitelný a tudíž nehodnotitelný. D) Neřešení všech dvanácti vytipovaných oblastí pro zlepšení v jednom celku. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37845