KLIMEŠ, D. Generování kódu pro mikrokontroléry pomocí automatických nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vejlupek, Josef

Student si jako téma své BP zvolil pokaračování v projektu Car4, což v první řadě znamená seznámení se s rozsáhlým již rozpracovaným projektem (v loňském roce 3 DP a 2 BP). Prokázal svou samostatnost a schopnost porozumět a orientovat se v rozsáhlé technické dokumentaci. Student pracoval samostatně, svědomitě postupoval podle zadání a pokynů vedoucího. Výsledkem jeho práce je urychlení komunikační smyčky mezi operátorem a vozidlem Car4, dále pak funkční mobilní dálkové ovládání, které navrhl, osadil a oživil zcela samostatně. Po formální a gramatické stránce je práce až na pár drobných překlepů a ne úplně přesných formulací vpořádku. S přístupem studenta, prací a dosaženými výsledky jsem spokojen. Práci doporučuji k obhajobbě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Lamberský, Vojtěch

David Klimeš ve své práci shrnuje možnosti použití vyšších programovacích jazyků pro generování kódu (Matlab Simulink a LabWiew). Informace z teoretické části práce lze použít k získání přehledu o mechanizmu generování kódu, možnostech a omezení těchto nástrojů. V Simulinku je vytvořen algoritmus pro zpracování dat přenášených sériovou linkou, který je implementovaný v ovládací konzoli, kterou student sám navrhl a sestavil. Z hlediska stylistického jsou místy voleny nevhodné výrazy, což snižuje srozumitelnost textu. Některé uvedené údaje nejsou úplně přesné (např. str. 30 signál PR1 není počet instrukcí ale perioda čítače). Celkově je práce pana Klimeše velmi zdařilá, její výstup, plně funkční modul dálkového ovládání je významným vylepšením experimentálního vozidla „Car4“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 37839