HEJDUK, O. Tlakově lité odlitky z Mg slitin pro automobilový průmysl [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Čech, Jaroslav

Student přistoupil k řešení práce v dostatečném časovém předstihu, ale výsledky práce nejsou adekvátní. Bakalářská práce splňuje zadání a má přímé praktické využití v průmyslu po dostatečném zpracování více experimentů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pacal, Bohumil

Předložená bakalářská práce je zpracována z větší části v souladu se zadaným tématem. Popisuje poznatky z oblasti hořčíkových slitin se zaměřením na jejich chemické složení,strukturu i mechanické vlastnosti. Dále se zabývá problematikou tlakového lití. V experimentální části se student zabýval zjištěním modulu pružnosti E a zbytkových pnutí u konkrétního tlakově litého odlitku ze slitiny AZ91, který se používá v automobilovém průmyslu. Práce je sice členěna přehledně, vyznačuje se však větším množstvím formálních i věcných nedostatků. Také použitá literatura neodpovídá vždy řešenému tématu. Obsah i zpracování experimentů hodnotím na průměrné úrovni. Přes uvedené připomínky konstatuji, že student zvládl zadané téma a proto doporučuji předloženou práci k obhajobě před státní zkušební komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 26580