MANGA, M. Sledování 3D trajektorie předmětů pomocí kamerového stereo páru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Babinec, Tomáš

Pan Marek Manga v rámci své bakalářské práce nastudoval nezbytnou problematiku a v dané oblasti se dostatečně zorientoval, o čemž svědčí výsledky jeho práce. Pracoval svědomitě a na konzultace, které využíval v rozumném rozsahu, chodil připraven. Částečný neúspěch v prvním semestru při práci na návrhu a detekci vhodných značek z mého pohledu zcela vynahradil v druhém semestru, kdy projevil schopnost nastudovat anglickou literaturu k technickým prostředkům, které měl k dispozici. Na základě těchto informací samostatně oživil kamerové zařízení i s jeho vývojovými prostředky, překonal mnoho překážek a vyřešil zadaný úkol. Bohužel v závěru své práce se zjevně dostal do časové tísně a upřednostnil funkčnost celého řešení před svědomitým zdokumentováním svého díla a kvalitnějším vyhodnocením dosažených výsledků. To je patrné v samotném textu práce, jak v jeho rozsahu tak i odborné úrovni. Pan Manga po celou dobu projevoval zájem o řešenou problematiku a nesporně prokázal své bakalářské schopnosti. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B, 83 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Posudek oponenta

Richter, Miloslav

Zadání je středně náročné po stránce časové i obsahové. Zadání je možné považovat za splněné, i když student při řešení aplikoval různá zjednodušení řešené úlohy (jedna značka, jeden cíl ...). Při řešení postrádám možné varianty. Student pečlivě rozebírá možnosti zvolených metod, ale neuvádí možné alternativy a srovnání s výhodami a nevýhodami. Student předvedl značné znalosti, díky kterým daný problém vyřešil. Z textu práce však vyplývá, že ne vždy přesně pochopil použitý princip (například u detekce značek by bylo lepší hodnotit možnost detekce podle velikosti značek v obraze (pxl), než nutit čtenáře přepočítávat si tyto z velikostí a vzdáleností v cm). Celkový rozsah práce, který činí 34 stránek měl být větší, přitom se student mohl více rozepsat o dosažených výsledcích. V prezentaci výsledků bych vytkl především to, že zpracovávaná data (ani měření nebo výsledky) nejsou uvedena na CD. Proto není možné provést rozbor a zhodnocení kvality dosažených výsledků. V práci se vyskytuje řada nepřesností a chyb: Výsledky v kapitole 6.3 jsou zajímavé tím, že odchylka měření je často nulová - proč? Jak byla tato data kalibrována? Přiložený graf k tabulce 3 ovšem uvádí data jiná (sigma z, Triclops). Abstrakt by měl popsat práci jako celek ne jednotlivé kapitoly. Chybí vysvětlení obrázku 5.2. V textu je zaměněna Tabulka 3 za tabulku 1. Zpráva je řazena v logickém sledu, kapitolám je věnován odpovídající rozsah. Přiložená práce svědčí o bakalářských schopnostech studenta a navrhuji klasifikaci uspokojivě / 69.

Navrhovaná známka
D
Body
69

Otázky

eVSKP id 52497