KOCMAN, L. Ekologické vytápění rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Zdeněk

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě po splnění a vyhodnocení kritérií kladených na závěrečnou práci studenta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Neterda, Zdeněk

Předkládaná bakalářská práce splňuje svým obsahem a rozsahem požadavky zadání. Je rozdělena do čtyř hlavních částí. V prvních třech kapitolách se autor zabývá rešerší základních ekologických zdrojů energie se zaměřením na možnosti jejich využití při vytápění budov. Teoretické poznatky jsou zpracovány výstižně a přehledně. Poslední kapitola, členěná dále do pěti podkapitol, je zaměřena na ekonomické vyhodnocení provozu tepelného čerpadla na reálném objektu, v daném případě na objektu rodinného domu. Ekonomická analýza shrnuje výsledky energetického auditu provedeného v roce 2003 před stavbou domu. Audit je kompletně přiložen jako příloha bakalářské práce a reflektuje dvojí řešení realizace vytápění objektu. Jedná se buď o variantu elektrokotelny nebo variantu hlubinného tepelného čerpadla s dotací a bez dotace SFŽP. Z uvedených byla na základě auditu realizována varianta tepelného čerpadla. V další části je autorem zpracováno zpětné skutečné vyhodnocení návratnosti realizace tepelného čerpadla ve srovnání s elektrokotelnou. Jsou uvedeny vyčerpávající informace o lokalizaci, způsobu provedení a ekonomického vyhodnocení návratnosti projektu. V poslední podkapitole se autor zaměřil na vyhodnocení návratnosti nákladů pro případ realizace projektu v roce 2010 s aktuálním dotačním programem a cenami energií. Kriticky se vyjádřil k možnostem realizace vytápění daného rodinného domu a vše podložil jasnými výsledky výpočtů ekonomického vyhodnocení. Grafické zpracování a formální úprava práce, společně se zvládnutím práce s literaturou jsou na velmi dobré úrovni. V bakalářské práci jsem nenalezl žádné vážné nedostatky, snad jenom autor mohl pro komplexnost práce věnovat jednu přehledovou kapitolu možnostem dotačních programů ze strany SFŽP. Po prostudování bakalářské práce ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 26535