BOLFOVÁ, M. Analýza zaměstnávání osob se zdravotním postižením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Musilová, Helena

Bakalářská práce je zpracována kvalitně, v souladu se zadáním. Cíl práce byl splněn. Otázka: Vysvětlete, z čeho se skládají osobní náklady uvedené v tabulce č. 11 a jak by bylo možné je snížit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Odborná úroveň navrhované části B
Přínos a praktické využití návrhu B
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ivanič, Ján

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 36735