FOJT, B. Modul pro řízení DC motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Marada, Tomáš

Cílem práce bylo navrhnout a realizovat elektroniku pro polohové řízení stejnosměrného elektromotoru. Ta bude použita pro řízení polohování laserového dálkoměru SICK LMS-291 ve vertikální ose. Jedná se o středně obtížnou úlohu s praktickou realizací elektroniky. Cíle práce byly splněny a zadané téma lze tedy považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Věchet, Stanislav

Práce se zabývá řízením stejnosměrného motoru pomocí elektronické řídicí jednotky vlastní konstrukce. Stejnosměrný motor byl použit na kyvný pohyb laserového snímače SICK a výsledné řešení bylo prakticky otestováno. Práce je zpracována přehledně a systematicky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 26514