KUBÁT, Z. Knihovna FACEPLATE pro prostředí WinCC v11 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Téma bakalářské práce mě přišlo vhod, protože jak programování PLC, tak programování HMI občas ve svém vývoji ustrnou, a příchod nových nástrojů a prostředků pro HMI a SCADA uvítá tisíce projektantů. Společnost Siemens je známa svojí důsledností a doplňovat do jejích produktů něco sofistikovaného je vždycky náročný úkol. Bakalář pan Zdeněk Kubát se tohoto úkolu ujal a s velkým nasazením se prokousal programovým prostředím WinCC V7 a WinCC V11 a jeho začleněním do komplexní platformy SIMATIC TIA Portal V11. Spolupráci, jako vedoucí práce, s ním i s kolegy firmy COMPAS, kteří s námětem přišli, pokládám za velmi dobrou. Bakalář pracoval samostatně, ale průběžně a pravidelně mě informoval o stavu řešení práce. Prostudoval potřebnou literaturu a hlavně prakticky experimentoval. Zkoušel přitom různé postupy jako strukturování tagů, automatické generování tagů, některé přístupy vylučoval, až našel to řešení, které se jevilo jako optimální. Pracoval houževnatě a pilně, nenechal se odradit dílčími neúspěchy, a pokud je mi známo, nedostal se při práci do výjimečných problémů. Neobjevil ani nevymyslel nic čím by ohromil – což se u produktů firmy Siemens ani nedalo očekávat -, ale sestavil metodiku, která přinese časové úspory při programování systémů HMI v prostředí WinCC. Svým přístupem a výsledky prokázal velmi dobré znalosti a řešitelské schopnosti. Zadání práce splnil v plném rozsahu.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Zezulka, František

Bakalář pan Kubát měl za úkol ověřit možnosti migrace knihovny FACEPLATE z prostředí WinCC V7 do WinCC V11, navrhnout v tomto prostředí grafické symboly a vytvořit programové vybavení pro napojení těchto symbolů na program PLC. Úspěšnost měl ověřit na modelovém příkladu. Je třeba uvést, že zadání práce je aktuální, neboť jednou z největších inovací, se kterou přišla v posledních letech firma Siemens v oboru průmyslové automatizace, je vytvoření a zavedení platformy TIA Portal V11 (Totaly integrated Automation), což představuje komplexní vývojové prostředí. Součástí je i vývojové prostředí SCADA WinCC V11. Pro uživatele znamená přechod z původního WinCC V7 buď nějakým způsobem převést své standardy na novou verzi V11, nebo si vytvořit v této verzi V11 standardy nové. Jedním ze standardů používaných řešiteli vizualizace jsou knihovny FACEPLATE, pomocí kterých lze jeden objekt daného typu využívat v různých projektech. Po odborné i časové je téma práce náročné a obsáhlé. Bakalář zpracoval a popsal postupy migrace velmi dobře a v tomto směru zadání určitě splnil. Nicméně dospěl ke zjištění, že uváděná migrace je technicky možná, ale jako výhodnější se jeví vytvoření vlastní knihovny FACEPLATE ve WinCC V11. Tomu v práci věnoval celou kapitolu, ve které vytvořil nové nejběžněji používané a potřebné objekty ve verzi V11. V další kapitole navrhnul (v souladu se zadáním) programové vybavení pro ovládání oken knihovny faceplate (verze V11), tedy pro funkční propojení oken s programovými daty v PLC. Tímto řešením vytvořil tedy nástroje a prostředí pro programování vizualizace standardních (knihovních) objektů programu běžícího v PLC. V poslední kapitole výsledek své práce předvedl vytvořením testovacího příkladu na jednoduchém programu. Písemná zpráva je psána v logickém sledu s dobrou grafickou úpravou a je srozumitelná. V práci je několik nepodstatných překlepů a gramatických chyb (str. 10, str. 25), ustřelený popis k obr. 3.1., ustřelený nadpis k Tab. 3.1. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím : velmi dobře

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 52455