KUBALÍK, D. Substituované polyaromatické sloučeniny ve složkách životního prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vávrová, Milada

Předložená práce je teoretického charakteru a byla v ní řešena aktuální problematika stanovení substituovaných polycyklických sloučenin. Substituované PAH jsou závažnými kontaminanty některých složek životního prostředí, především ovzduší a vodního prostředí, které je sekundárně kontaminováno polétavým prachem. V práci jsou podrobně prezentovány základní vlastnosti těchto organických polutantů, včetně environmentálních aspektů. Student přistupoval k řešení své práce velmi zodpovědně, snažil se prostudovat veškerou dostupnou literaturu a zpracovat ucelenou rešerši směřující k získání poznatků potřebných pro budoucí diplomovou práci. Student v průběhu řešení využíval v dostatečné míře konzultace, které mu umožnily vypracovat práci, kterou hodnotím kvalifikačním stupněm „A“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Závěry práce a jejich formulace B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Mravcová, Ludmila

Student zpracoval teoretickou práci na téma Substituované polyaromatické sloučeniny ve složkách životního prostředí. Věnuje se v ní především popisu fyzikálních, chemických a toxikologických vlastností jednotlivých skupin PAH a dále popisuje metody stanovení těchto látek. V práci hojně používal anglicky psanou časopiseckou literaturu. V kapitole fyzikální a chemické vlastnosti postrádám tabulku, ve které by byly shrnuty základní vlastnosti PAH ovlivňující jejich vznik a transport v životním prostředí. Při popisu vzniku jednotlivých substituovaných PAH by nebylo na škodu, doplnit ho také o chemické rovnice. V práci se vyskytuje celá řada obrázků nízké kvality při tisku a obrázků popsaných anglicky. Vzorce by bylo vhodnější pomocí chemického softwaru překreslit, než je jenom vkládat ve formátu, v jakém byli staženy z internetu. V celé práci se často vyskytuje nejednotnost psaní názvů PAH (kulaté x hranaté závorky, kurzíva, psaní h v názvu, použití anglické koncovky -ne). Kapitola zakoncentrování PAH a přečištění by spíše měly být spojené, protože jednotlivé kroky a metody spolu souvisí. V závěrečném standardizovaném operačním postupu by bylo vhodné porovnat více článků a navrhnout tedy i více možností postupu při analýze PAH.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Využití literatury a její citace B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 36729