HOVÁDEK, P. Pevnostní analýza a optimalizace rámu samonakládacího transportéru balíků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Celkově je práce členěna logicky a přehledně. Diplomant v ní předkládá původní řešení zadaného problému. Cílem práce byla pevnostní analýza a optimalizace rámu samonakládacího transportéru balíků Rotos. Jedná se o pracovní přívěs určený k standardnímu kolovému traktoru. Diplomant provedl v souladu se zadáním pevnostní kontrolu stávajícího konstrukčního řešení a navrhl úpravy - zejména s cílem snížení špiček napětí v exponovaných místech konstrukce. Tyto úpravy pak zahrnul do následného pevnostního výpočtu a prokázal správnost svých předpokladů. Součástí práce je i výkresová dokumentace (sestava, svařovací sestava rámu a některé další výkresy). Práce je zpracována velmi pečlivě, ale autor se v ní i přesto dopustil několika drobných věcných i formálních chyb. Konkrétně mám připomínky k: - proč není ve výpočtech zahrnut i vliv průjezdu zatáčkou? - postrádám zdůvodnění volby velikosti dynamického součinitele (str. 25). K výkresové dokumentaci nemám připomínky. Práce diplomanta je původní a zcela splňuje požadavky zadání. S výjimkou několika drobných chyb jsou mé výhrady spíše formálního charakteru či vypovídají o nižší zkušenosti diplomanta. Diplomant ve své práci prokázal velmi dobrou znalost studovaného oboru a schopnost budoucí samostatné konstruktérské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kovář, Stanislav

Předložená diplomová práce se vyznačuje výbornou úrovní, která vypovídá o kvalitní a systematické práci studenta. Pan Hovádek tak prokázal svoji připravenost pro inženýrskou praxi a naznačil i značný potenciál pro další prohlubování svých znalostí ve zvoleném oboru. Po celou dobu vypracovávání diplomové práce se student vyznačoval aktivitou, zaujatostí pro zadané téma a iniciativním předkládáním alternativních řešení konkrétních problémů. Dosažené výsledky analýzy posuzované konstrukce stroje uměl s přehledem interpretovat do praktických závěrů, čímž též osvědčoval kvalitní znalosti technických předmětů. Takto se podařilo vytvořit závěrečnou práci, které zcela naplnila úvodní očekávání. Je nutno vyzdvihnout jednoznačnou hodnotu práce, co se týče posouzení dimenzí prototypu stroje. Vypočtená napětí dávají skvělou představu o únosnosti celé konstrukce a naznačují i její růstový potenciál pro eventuální modifikace. Zvláště je i z praktického hlediska nutno vyzdvihnout určení míst koncentrací napětí v ocelové konstrukci, což bývá často v provozu kritickým místem pro spolehlivost stroje. Následná navržená konstrukční opatření značně eliminují tento jev a dokladují vhodnost použité výpočtové metody. S tím úzce souvisí výtečná přehlednost všech charakteristických režimů práce stroje resp. výpočtových modelů popisujících, co každý jednotlivý výpočet řeší, jaké jsou vstupní parametry a jaké jsou výsledky zatížení. Vše je přitom logicky členěno a eventuální zasvěcený čitatel tak má neustále možnost vytvářet si představu o chování posuzované konstrukce. To dává diplomové práci téměř status jakéhosi etalonu pro obdobné analýzy v podmínkách malých a středních firem, které většinou nemají vlastní výpočtová oddělení. I proto je nutno zdůraznit, že pro zadavatele tématu diplomové práce - firmu ROmiLL, spol. s r.o. - je vyhotovená práce jednoznačným přínosem. Je běžnou praxí v podmínkách soukromého sektoru, že podobné konstrukce se z časových důvodů mnohdy řeší s pomocí technické intuice či značných zjednodušení umožňujících aplikaci standardních vzorců z technických příruček. O to je pak cennější možnost porovnání rozdílných přístupů. Posuzovaná DP svými výsledky přímo ovlivňuje tvorbu nové modelové řady stroje (transportéru) ROTOS a plně se tak využije prezentovaných výsledků. Je výborné, že v tomto konkrétním případě dochází k ideálnímu propojení tzv. akademické sféry a soukromého sektoru, který většinou nemá tak kvalitní vlastní softwarové prostředky, jako je v tomto případě program I-DEAS pro analýzu metodou konečných prvků. Na základě výše uvedeného proto hodnotím diplomovou práci pana Pavla Hovádka jako VÝBORNOU.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 36713