ŠEBESTA, P. Simulátor signálu EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Bubník, Karel

V první části student popisuje vznik elektrického potenciálu v srdci a jeho vztah k rozmístění elektrod. V této části bych předpokládal více informací o vlivech patofyziologických stavů na průběh signálu, které se omezují pouze na hypertrofii levé komory. V práci se vyskytuje celá řada drobný překlepů, faktických formálních chyb, které však nemají zásadní vliv na kvalitu práce. Za nepříliš vhodné považuji zapojení výstupního obvodu a to především z pohledu napájení vs. zesílení operačního zesilovače. Postrádám také postup výpočtu výsledné výstupní úrovně v návaznosti na výstupní impedanci. Student také nepopisuje, některé kroky a jejich význam, což zhoršuje interpretaci postupu. Také bych vytknul nesrozumitelnost některých diagramů a popisů. Přes vytknuté nedostatky student projevil značnou aktivitu při realizaci výrobku. Realizovaný výrobek je navržen velice univerzálně a dovoluje další rozšíření a nahrání více signálů.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Sekora, Jiří

Předmětem závěrečné práce studenta Patrika Šebesty byl návrh a realizace generátoru EKG průběhů pomocí mikrokontroléru. Realizace předpokládá i generování vybraných patologických průběhů v EKG. Student v práci navrhl blokové schéma a elektrické schéma zapojení generátoru, dále navrhl vývojový diagram programu pro mikrokontrolér a sestavil program samotný. Připomínku mám k části 3.4, kde nejsem zcela spokojen s koncovou částí. Vzhledem k nesymetrickému napájení OZ a k jeho zesílení zvolenému v práci se obávám, že bude u vzorků s maximální hodnotou docházet ke zkreslování průběhů na jeho výstupu. Nejsem si jist, zda nebude kondenzátor C1 u částí s delším neměnným úsekem (např. mezi T a P vlnou) negativně ovlivňovat tvar průběhu těchto částí - jejich izolinii. Nerozumím zmínce na str. 18 dole, cituji: "Rezistor R24 zastává funkci ochrany proti vytočení trimru do zkratu." Zřejmě byl na mysli rezistor R26, i tak mi jeho výše zmíněná role nedává smysl. Drobná chyba je i u popisků na obr. 6.1 a 6.3 (A [mV]). Po formální stránce je velmi rušivý detail v podobě chybějící reference v obsahu. V literatuře se neuvádějí různé návody typu "[5] Učebnice jazyka C", jedná se o příručku, podle níž se student učil programovat v jazyce C, nikoliv o pramen důlěžitý pro tvorbu práce. Navíc tento není v práci citován. Naprosto typograficky špatně je užití Harvardského systému citace a citace formou číselných odkazů současně v jedné práci! Práce vykazuje řadu gramatických chyb, včetně špatné interpunkce ve větách, která znesnadňuje její plynulé čtení. Uvedené výhrady z velké části kompenzuje fakt, že student splnil požadavky zadání a skutečně sestavil zajímavé a plně funkční zařízení, jehož rozšířením se rýsuje zajímavé téma pro další práci. Práci pana Patrika Šebesty hodnotím známkou "dobře / C" a přikládám otázky k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 52468