KOUSALOVÁ, B. SLAVKOV – revitalizace společenského centra Bonaparte [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Studentka se ujala řešeného tématu osobitým a svérázným způsobem. Jasně čitelná je odvaha vstoupit do řešeného území s návrhem navazujícím na místní architektonickou tradici, ale zároveň odrážejícím principy soudobého architektonického výrazu. Práce je po všech stránkách prezentována na velmi vysoké, profesionální úrovni. Silnou stránkou je nejen promyšlená a propracovaná základní vize – idea konceptu, ale rovněž výsledný návrh. Oceňuji, že autorka věnovala patřičnou pozornost také nezbytné analytické části projektu. Návrh zcela vědomě vychází z daností současného stavu a z podmínek zadání. Rozvíjí možnosti budoucího konceptu území. Závěrem konstatuji, že práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářský projekt.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 92 Výrazným rysem přístupu autorky ke zpracování zadaného úkolu byl vysoký stupeň samostatnosti a od počátku rozvíjené jasné vlastní představy o koncepci řešení. Přístup studentky je proto možné definovat jako samostatný, filozoficky přemýšlivý, invenční.
Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Plášil, Jiří

Práci hodnotím jako velmi zdařilý příklad koncepčního zásahu do prostředí historického městského centra, přinášející nové možnosti pro život městské komunity, navíc prezentovaný na vysoké profesionální úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A je logické, vycházející z jednoznačných vlastností dotčeného území. Velkou otázkou podobných témat zůstává doprava v klidu a doprava spojená s obsluhou objektu, jako například zásobování restaurace ze strany náměstí.
Provozní řešení B celkové řešení je možné a funkční. Na poměrně malý objekt dostavby autorka navrhuje hned tři výtahy, což stavbu prodražuje. Nejasné je využití malého komerčního prostoru k pronájmu ve 2.NP historické budovy. V barevné legendě ploch je označen jako prostor k pronájmu, ale v číselné legendě místností je to kancelář vedení.
Technicko konstrukční řešení A materiálové a konstrukční řešení je logické. Uplatnění materiálů autorka využívá k jasnému odlišení historické a nové části.
Architektonické řešení A autorka logicky a správně staví výraz nové části do kontrastu k historickému objektu společenského domu. Zatímco v prostoru nádvoří vyznívá dialog nového a historického naprosto vyváženě, u fasády do náměstí je možné diskutovat o větší míře komunikace všech objektů v uliční frontě například cílenějším uplatněním proporcí a měřítka novotvaru.
Formální úroveň A jedná se o velmi výpravně zpracovaný elaborát s celou řadou grafických příloh bohatě ilustrujících koncepční záměry autorky.
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 119075