PŘIBYL, J. SLAVKOV – revitalizace společenského centra Bonaparte [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Autor předkládá sice možný koncept novotvaru v historicky exponovaném prostředí, v zásadě reflektující potřeby konkrétního vlastníka a uživatele. Konečné vyznění je ovšem poněkud degradováno celkovou nepřehledností a přílišnou schematičností některých grafických příloh a přinejmenším rozpačitým formálním výrazem navržené stavby. Napříště by bylo vhodné věnovat více pozornosti časovému limitu, aby mohla být detailněji propracována každá část výsledného projektu. To platí pro základní situační výkres stavby, pohledy, ale také například pro vizualizace. Grafické a adjustační výbavě všech částí bakalářského projektu je třeba věnovat patřičnou pozornost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování D 60 Přístup studenta proto hodnotím jako samostatný, nicméně poznamenaný špatným časovým rozložením jednotlivých fází práce, což se téměř fatálně odrazilo ve finální adjustaci celého elaborátu..
Navrhovaná známka
E
Body
52

Posudek oponenta

Plášil, Jiří

Autor nabídl koncept, který je sice možný, ale v podstatě nepřináší nic zásadního pro rozvoj architekto-nicko-urbanistické struktury městského centra. Rovněž zvolená formální stránka architektonického výrazu je přinejmenším diskutabilní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení E není možné podrobněji posoudit, v elaborátu není doložen žádný situační výkres. Pouze z odvozených souvislostí lze konstatovat, že řešení v zásadě vychází z reality současného stavu řešeného území.
Provozní řešení D základní provozně-dispoziční schema je možné. Ve výkresech půdorysů a řezů nesouhlasí zakreslení střešní terasy nad bowlingem – neodpovídá schodiště z nádvoří, v jednotlivých výkresech se navíc mění jeho poloha. Zástavba volné parcely vedle společenského domu by vzhledem k hodnotě pozemku v centru města měla nabídnout více. Většina plochy parcely zůstává prakticky nevyužita.
Technicko konstrukční řešení E konstrukční a materiálové řešení je v zásadě možné, u fasády do náměstí je – ve shodě s architektonickým výrazem – více krokem zpět k letům minulým.
Architektonické řešení E historická část společenského domu zůstává zachována a vrací se ke svému výrazu z 19. století. Nová dostavba působí naopak poněkud rozpačitě. Fasáda do náměstí je formálně řešena přímo nevhodně. Fasáda novotvaru směrem do nádvoří vyznívá v tomto kontextu mnohem přijatelněji.
Formální úroveň E celá práce je prezentována poměrně úspornou formou. Bakalářskému projektu by slušelo poněkud více výpravnosti nebo jasnější výtvarně-grafická autorská zkratka.
Navrhovaná známka
E
Body
52

Otázky

eVSKP id 119076