PTÁČEK, M. MetaArchitektura [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaftan, Martin

Práce je výsledkem důkladné analýzy zadání a vytvořená metodika umožnila vytvoření nekonvenčního návrhu. Rozsah práce je široký a zasloužil by si ještě jeden semestr k ověření hypotéz, např. v oblasti materiálu. I tak považuji práci za velmi kvalitní poskytující vizi na nové formování prostoru a zároveň navazující na architekturu minulosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 99 Autor práce aktivně pracoval v průběhu semestru.
Navrhovaná známka
A
Body
99

Posudek oponenta

Achten, Henri

Strategie návrhu použita v projektu je velmi vhodná pro zvláštní druh stavby jako jsou sakrální nebo monumentální veřejné budovy. Je hezké vidět, že takový pokročilý návrhový proces je aplikován na relativně skromnou strukturu, kde se zdá být stále použitelná. Zdá se, že investice do práce na projektu je na úkor tradičního architektonického zdokonalení návrhu (funkční uspořádání, rezy, plány). The design strategy used in the project is very well suited for special type buildings like sacral structures or monumental public buildings. It is nice to see such an advanced design process applied to a relatively modest structure where it still seems to be applicable. The investment into the working out of the design seems to have come at the cost of more traditional architectural refinement of the design (functional layout, sections, plans).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A 79 Městská poloha parku je logické řešení vzhledem k poněkud monumentalistickému řešení, ale ne ohledně funkce jako autobusová zastávka.
Provozní řešení A 69 Dokumentac neobsahuje zpracované půdorysy které by ukázaly podrobnější fungování generované struktury z hlediska funkce jako obchod, muzeum, přednáškový sál, toalety atd. Existuje pouze zjednodušený diagram na str. 46. Zde jsou zmíněny výstavní prostory, ale chybí další prvky původního zadání.
Technicko konstrukční řešení A 79 Vytvořený tvar z procesu výzkumu a designu vede ke stabilní konstrukci, která může překlenout dané prostory v návrhu. Bylo by užitečně kdyby řez na str. 49 byla ve vizuálně jasnějším provedení (např. pomocí červené v řezu). Zdá se, že trojrozměrná struktura dobře funguje staticky, což je viditelné v podrobném modelu. Text nezmiňuje, jestli je objekt otevřen (déšť, vítr, atd.) nebo zda měl být zakryt - chybí řešení pro okna nebo jiné zakrytí ve střeše.
Architektonické řešení A 90 Práce v této diplomové práci navazuje na návrhovou strategii avantgadních architektů jako Michael Hansmeyer ad Marc Foster Gage. Kvalita generované konstrukce budovy je vysoká a dobře zpracovaná v detailech. Je zřejmé, že prostorové a konstrukční řešení návrhu včetně výroby modelu trvalo podstatnou část času diplomové práce.
Formální úroveň A 69 Celková grafická kvalita práce je vysoká. Chybějí formální prvky jako rozměry, vnitřní uspořádání, jako jsou stoly a toalety, které dávají jasnou informaci o měřítku. Již dříve bylo zmíněno jasnější označení roviny řezu a podlahy, což by pomohlo ke čtení plánů a řezů v tradičnějším architektonickém zobrazení
Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 119103