BRUNOVÁ, S. Bydlení+ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Sládeček, Svatopluk

Návrh umožňuje dobudování stávající zástavby. Doplněním nového výrazně lineárního objektu vzniká mezi domy prostor, který propojuje krajinný prvek kopce a zeleně s prostorem náměstí. Jasně definovala architektonicko-urbanistickou koncepci logicky navazující na ideu pěšího okruhu, který se stává důležitým městským prvkem okolí Tomkova náměstí. Výslednému řešení předcházelo ověření mnoha jiných koncepcí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 78 Studentka se nezdráhala překonávat obtíže, pracovala vytrvale a nelitovala práce navíc, aby co nejlépe využila potenciál svých nápadů a představ.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Machovský, Tomáš

Kultivované řešení respektující charakter a kontext místa. Návrh vhodně propojuje urbánní strukturu s krajinou husovického kopce. Studentka prokázala schopnost vnímat zadané území v celku a navrhnout řešení, které přidává této lokalitě další cennou vrstvu. Návrh pracuje primárně s tématem propojení husovického kopce se stávající strukturou zadaného místa, než s problematikou Tomkova náměstí a jeho nově navrhovaným dopravním řešením. Navržené řešení je cenným příspěvkem k řešení této lokality.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A _ citlivé doplnění stávající fragmentované zástavby do uzavřeného bloku; možný zárodek budoucího plnohodnotného bloku; _ lineární budova napomáhá zapojit krajinu husovického kopce do kontextu Tomkova náměstí – vytváří jakýsi „zelený jazyk“ vložený do struktury města; _ vztah lineární budovy a stávajícího štítu na Cacovické ulici by mohl být více kompaktní;
Provozní řešení B _ objekty chytře využívají stávajícího terénu pro umístění zvolených funkcí; _ zvolená orientace obytných prostor do Husovického kopce, resp. do vnitrobloku přináší jednoznačnou kvalitu pro bydlení v této lokalitě; _ ke zvážení je návrh mezonetových bytů s orientací do „komunitního“ vnitrobloku s ohledem na sociální vazby; _ u obytného bloku nevhodně zvolené umístění odpadu u hlavního vstupu;
Technicko konstrukční řešení B _ zvolené konstrukční řešení odpovídá navrhovaným funkcím; _ konstrukční výška 2,6m v suterénu obytného bloku, by mohla být s ohledem na skladbu konstrukce a vedení technických instalací problém; _ idea umístění stromů na střeše liniového domu není dostatečně podpořena zvolenou skladbou střešní konstrukce;
Architektonické řešení A _ vhodně zvolené měřítko doplňuje charakter okolní zástavby; _ zvolené materiálové a barevné řešení navazuje na klasické stavební standardy; _ lineární budova je příliš podřízena snaze o úrovňové napojení na svah husovického kopce; přitom, minimálně v části blíže Tomkově náměstí, by mohla být budova o 1-2podlaží vyšší;
Formální úroveň B _ vizualizace nezabíhají do detailů a zachovávají si příjemnou grafickou zkratku, ponechávající prostor pro vytvoření dojmu a nálady; _ v některých částech plánů chybí otvory nebo například zábradlí v řezech
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 119122