MIKULOVÁ, M. Bydlení+ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Sládeček, Svatopluk

Studentka přišla se silným vizuálním pojetím celého Tomkova náměstí. Soudržného výsledku dosahuje díky tomu, že nízké mění na vysoké, důsledky náhody přijímá jako základy nového principu a na něm dál staví. Dispozice jsou řešeny přehledně a logicky. Prostranství mezi budovami a vztah k parteru mají příjemné a kontextuální měřítko.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 97 Pracovala statečně a samostatně, přemýšlela velkoryse.
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Pospíšil, Jan

Cílem práce Marie Mikulové byla v první řadě urbanistická analýza lokality Tomkova náměstí. Tato část byla zpracována v týmu tří studentů. Dalším, již samostatným úkolem, bylo na podkladě analýzy vybrat konkrétní pozemek a na něj navrhnout dům pro bydlení doplněný o nějakou další uvážlivě zvolenou funkci. Tomkovo náměstí bylo původně centrem obce Husovice. Zástavba byla tvořena přirozeně rostlou řadovou strukturou nízkopodlažních domů. Během času bylo území zcela podřízeno „vyššímu cíli“, tedy plynulosti celoměstské dopravy bez zjevného zájmu o kvalitu bezprostředního okolí. Tým Marie Mikulové nalezl identitu místa ve fragmentarizované krajině neukončeností a nezáměrných zářezů do městské struktury. Jako charakteristický vyzdvihuje fenomén prázdných štítů. Studenti zde pracovali s rozvíjením poetiky stávající kompozice tvořené rytmem prázdna a plna, domů a proluk. Tento krok je poučený a srozumitelný, avšak dle mého názoru příliš brzy rezignuje na možnost výraznějšího gesta. Takového gesta, které by prověřilo možnost nové definice okolí a pokusilo se posunout řešený prostor směrem k nějaké nové kvalitě. Výstupem urbanistické části se tedy zdá být saturace stávající identity a zvýraznění čitelnosti jejího obrazu. Idea je realizována pomocí sjednocení všech částí veřejného prostoru do červené barvy. Nabízí se otázka, zda by si takový zásah zdůvodnil své použití. Bylo by nutné jej dopracovat do většího detailu a domyslet smysl a přínos takové intervence. Nejistě působí vymezení hranic řešeného prostoru. Výše zmíněná východiska jsou důsledně uplatněna i při návrhu nového domu na pozemku bývalého hotelu Amfora. Forma nového objektu vychází primárně z odkazu na dominantní solitéry štítů budov. Koncept architektonického ztvárnění domu je tomu podřízen. I když návrh hmoty domu není pouze formální, nýbrž vychází i z orientace vybrané parcely ke světovým stranám, tak formální akcent prázdných štítů bez oken se mi jeví jako až příliš omezující. Z něj vycházející navržené dispozice se zdají být nejslabší částí návrhu. Objekt je navržen jako bytový dům s byty různých velikostí. V jednom z objektů je umístěn hostel. V parteru je objekt doplněn o veřejnou tržnici. Sympatický je velkoryse navržený nástupní předprostor. Zda-li by navržená tržnice byla dostatečným magnetem pro aktivizaci veřejného prostranství před domem, je diskutabilní. Obklad domu omítnutou OSB deskou se mi nejeví jako optimální řešení, stejně jako použití pórobetonového zdiva. Z mého pohledu by bylo vhodnější věnovat více času práci na architektuře objektu. Zmíněné nedostatky však zjevně plynou z široce rozkročeného rozsahu zadání. Přes všechny výtky je předložený projekt zcela adekvátní jako závěrečná práce bakalářského stupně. Studentka prokázala, že je schopná samostatného koncepčního uvažování a s klidným svědomím doporučuji práci k obhajobě. Navrhuji hodnocení 89/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B
Provozní řešení C
Technicko konstrukční řešení B
Architektonické řešení A
Formální úroveň A
Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 119124