BARTLOVÁ, L. Městská knihovna Frýdek-Místek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Žalmanová, Petra

Na základě důkladných analýz studentka vypracovala urbanistický a architektonický návrh,který vnáší do roztříštěného území potřebný řád,dotváří prostor náměstí a přilehlých veřejných ploch vč. zeleně.Záměr vytvořit příjemný veřejný prostor,kde by lidé měli důvod trávit více času kolem tak významné kulturní instituce jako je knihovna a kulturní centrum,si vytkla jako jeden z cílů návrhu.Vlastní koncept knihovny je založen na myšlence vytvoření kompaktní soliterní budovy,která by měla svou architekturou adekvátně vyjádřit důležitost této instituce zejména v dnešní přetechnizované době.Interiér knihovny potom nabízí přívětivé prostředí pro studium i setkávání všech věkových skupin nejen nad knihami v rozmanitých prostorách s různými funkcemi.Dominantním kompozičním prvkem interiéru je velkorysé atrium, jež má interíér nejen prosvětlit, ale vytvořit i pocit vzájemné optické provázanosti prostorů.Myslím,že tento svůj záměr se studentce podařilo naplnit, jak v provozním tak architektonickém a konstrukčním řešení. Předložená práce je graficky kultivovaně zpracovaná a splnúje požadavky na bakalářskou práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Studentka pracovala po celou dobu na bakalářské práci velmi zodpovědně a s velkým zájmem.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Nový, Vítězslav

Předložená práce je vypracovaná v souladu se zadáním. Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Předem je třeba poznamenat, že stávající urbanistická situace je velice komplikovaná a nalezení nové podoby tohoto místa není jednoduchým úkolem. Autorka zde navrhuje budovu knihovny jako mikroblok, který svým tvarem odpovídá prodloužení uličních front Malého náměstí a ulice 8. pěšího pluku. Rovněž návrh městské tržnice napomáhá definování nové podoby Antonínova náměstí. Chybí pouze jeho jasná hrana v kontextu Hlavní třídy.
Provozní řešení B Určujícím prvkem provozního řešení je vzdušná centrální dvorana, která se otevírá do prodlouženého Antonínova náměstí. Základní schéma je tedy dobře čitelné a podporuje dobrou orientaci v budově. Dispoziční řešení nevykazuje zásadní provozní kolize. Rezervou je otázka intenzivnějšího propojení pobytových ploch provozních místností v severním a západním křídle s vnitřní dvoranou (a tím i jejich přirozeného prosvětlení).
Technicko konstrukční řešení A Po konstrukční stránce se jedná o kombinaci skeletu a stěnového systému. Konstrukční systém je ve všech podlažích železobetonový a odpovídá charakteru navrhovaného objektu.
Architektonické řešení B Architektonické řešení je kultivované, i když invenčně nepříliš nápadité, čitelné především z výkresů vizualizací.
Formální úroveň B Bakalářská práce je ve svém rozsahu vypracovaná ve standardní podobě, od podkladové části přes samotný koncept a návrh. Chybí mi detailnější zpracování a popisy u situačního výkresu v měřítku 1:500. Grafická úroveň práce je velmi dobrá.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 119126