VALOVÁ, V. Městská knihovna Frýdek-Místek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Žalmanová, Petra

Na základě důkladných analýz studentka velmi zajímavým způsobem uchopila náročné téma dotvoření současného roztříštěného území nejen o prostor městské knihovny,ale i jejího okolí.Především jakým způsobem vtisknout charakter nově koncipovanému veřejnému prostranství s funkcemi reprezentativními i odpočinkovými.Studentka vytvořila dle mého názoru silný koncept vycházející z historické podstaty tohoto kraje /těžební jámy/ ve spojení s působením básníka P.Bezruče, s odkazem na současné vnímaní tohoto místa obyvateli města,především absenci zeleně.Z těchto tří motivů vznikl návrh knihovny jako tzv." krajiny "Petra Bezruče, který je určujícím faktorem v urbanistické i architektonické kompozici a umožnúje tak logicky situovat část knihovny pod zem.Zvedající se zatravněné desky tvoří střechu knihovny a umožnújí různé průhledy.Vytvářejí pocit zvlněné krajiny,na kterou lze v některých místech vstoupit nebo skrze ni projít ke vstupu do knihovny.Vlastní vnitřní prostor a půdorys vychází z kompozice trojúhelníka, jako symbolu propojení tří motivů i tří hlavních funkcí knihovny.Tento koncept je nejsilnější stránkou práce a je následně rozvíjen v provozním i architektonickém návrhu.Provozní a konstrukční řešení by vyžadovalo spolupráci s mnoha profesemi a statikem. Na mnoha vizualizacích autorka představuje svoji vizi fungování vnitřního prostoru i jedinečnou atmosféru knihovny. Předložená práce je inspirativní,zpracována na velmi dobré úrovni.Dokládá schopnost autorky zvládnout i velmi náročné ůkoly.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Studentka pracovala po celou dobu na bakalářské práci velmi zodpovědně a s velkým zaujetím.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Dýr, Petr

I přes vytknuté nedostatky je bakalářská práce zpracována na velmi dobré úrovni a po jejich odstranění (doplnění, zodpovězení) uznatelná k získání bakalářského titulu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Lokalita se nachází ve východní části historického centra Frýdku-Místku a její poloha odpovídá významu tohoto místa. Studentka správně reagovala na tuto skutečnost umístěním stavby a vazbou na okolí. Dobře zvládla orientaci vůči hlavním pohledovým osám i komunikační řešení parteru. Sympatické se mi jeví řešení před prostoru nároží od Hlavní třídy a městské tržnice, navazující na protilehlé sady B. Smetany. Situace řešeného místa by si zasloužila více popisů (legendu) včetně informace o výškovém usazení objektu. Pokud jsou zde nějaké výškové úrovně vyznačeny, jsou nečitelné. Studentka v průvodní zprávě zmiňuje v urbanistickém řešení několik doplňkových vodních prvků, ve výkresové dokumentaci jsem je však nenašel.
Provozní řešení C Celková forma a zvolená dispozice si už prvotně zakládá na možné problémy provozní. Některé provozy, jako např. kavárna by měly mít možnost i nezávislého otevření mimo provozu knihovny. Rovněž vazba pouze na vnitřní mini zelené atrium se mi zdá nedostatečná. Provozy kanceláří administrativy 1.24 -1.27 jsou trvalými pracovišti a bez přímého větrání a denního osvětlení okny jako takové nesplňují požadavky hygienických norem. I oddělení herny dětí 1.11 by si určitě zasloužilo přímé prosvětlení denním světlem i např. pohledem do zeleně. U autorského čtení (1.37) je zmiňována degustace. Pokud se jedná o degustaci jídel či nápojů, mělo by zde být situováno minimální zázemí. Z hlediska náplně provozu studie splňuje požadavky zadání i potřeby městské knihovny.
Technicko konstrukční řešení C V konstrukčním řešení vidím základní problém v řešení vnitřního členění zvoleného trojúhelníkovitého konceptu. Téměř žádný vnitřní úhel nosných i dělících příček není pravoúhlý, což povede k problematické vlastní realizaci stavby i při následném provozu. Např. ostré úhly koutů místností nejsou využitelné a nebudou snadno čistitelné atd. Rovněž zvolená hustota podpěrných pilířů (sloupů) v 1.NP a 2. NP se mi jeví jako nedostatečná a z hlediska statických výpočtů stropních desek následně velmi složitá. Skleněný obvodový plášť je z hlediska konstrukčního rovněž diskutabilní. Meziskelní opory kromě přichycení skleněných tabulí rovněž spoluvynáší stropní konstrukci a s pohledu fasád se určitě nebudou jevit takto subtilně.
Architektonické řešení B Trojúhelníkový tvar pozemku je přenesen i do tvaru a hmoty vlastního objektu a do filosofie - propojení tří hlavních provozních celků knihovny: děti, mládež a dospělí. Na jedné straně je velkými prosklenými plochami vnášeno do objektu až přemíru světla a hlavně v létě tepla, na straně druhé toto potřebné světlo v určitých provozech chybí. V tom vidím do značné míry rozpor. Dokumentace disponuje značným počtem exteriérových i interiérových vizualizací, což dobře dokladuje záměr architektonického řešení.
Formální úroveň A Práce je zpracována na velmi dobré grafické úrovni, byť s drobnými nedostatky jako např. nedostatečné informace v situaci, neokótované všechny úrovně v řezech či velmi zjednodušeně zpracovaný konstrukční detail. Rovněž chybí informace o výškovém usazení objektu (0,000 - ? m n. m. B.p.v.). Vysoce hodnotím počet i grafiku vizualizací. Vhodné by bylo je ještě „oživit“ lidským faktorem, neboť právě lidem je tato instituce hlavně určena.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 119129