ČERVENÝ, Ľ. Magnetické třídění popílků a aplikace produktů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Šoukal, František

Student Luboš Cervený vypracoval bakalářskou práci na téma „Magnetické třídění popílků a aplikace produktů". Práce je zpracovaná přehledně v typických kapitolách vč. závěru, poskytujícího přehled o dosažených výsledcích. Při zpracování literární rešerše i experimentálních prací v laboratoři si počínal poměrně samostatně. Student také prokázal přiměřenou schopnost odborně pracovat se získanými výsledky, zobecňovat je a kriticky přistupovat k jejich interpretaci. Po jazykové stránce má práce rovněž dobrou úroveň. Student v průběhu práce přiměřeně využíval konzultace jak se svým vedoucím, tak zejména s konzultantem. Bakalářská práce svým rozsahem, kvalitou a úrovní zpracování prokazuje schopnost studenta poměrně samostatně a tvůrčím způsobem řešit odbornou problematiku. Bakalářskou práci Luboše Cerveného celkově hodnotím výborně a doporučuji ji k obhajobě před státní komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Švec, Jiří

Bakalářská práce se zabývá magnetickým tříděním popílků a aplikací produktů. Vzhledem k současné situaci v energetickém průmyslu i požadavcích stavebního průmyslu je rafinace sekundárních surovin, jako jsou popílky velmi aktuálním tématem s velkou perspektivou do budoucna. Jako využití produktů magnetické separace pracuje s možností využit nemagnetického separátu popílku pro žárovzdornou keramiku. Teoretická část se přehledně zabývá spalováním tuhých fosilních paliv, a magnetickou separací tuhých odpadních produktů tohoto spalování. S ohledem na téma se student v práci zabývá jen velmi stručně a obecně žárovzdornou keramikou. Nijak se nezabývá vysokoteplotními procesy jejího vzniku ani nenastiňuje, o jakou konkrétně aplikaci produktu se bude v práci jednat. V experimentální části student podrobně popisuje promyšlené experimenty pro optimalizaci a využití laboratorního magnetického separátoru. Také analýzy a přípravy vzorků jsou smysluplné a přehledně vysvětleny. Návaznost na tvorbu mulitové keramiky je zde již lépe osvětlena. Jediná nejasná věc tvorba surovinové moučky. Lze předpokládat, že dodáním značného množství čistých oxidů je chemického složení nemagnetického separátu optimalizováno pro vznik mulitu. Nepochopitelné je pak ale použití ne-stechiometricky sestavené směsi oxidů pro tvorbu mulitu jako referenčního materiálu. Výsledková část rozsahem převyšuje požadavky bakalářské práce. Nedostatek vidím v procesu magnetické separace. Optimalizace je prováděna na základě analýzy separátů, nicméně postrádám data potvrzující dostatečný počet zvolených cyklů obou separací. Také zde chybí zmínka nebo dokonce kvantifikace materiálových ztrát během procesu separace (prašnost suchého popílku atd.), což vrhá špatné světlo na přesnost kvantifikací složení produktů. U přípravy vzorků pro výpal keramiky ani zde není zmínka o procesu lisování tablet před výpalem. Vzhledem k limitům termických analýz u vysokoteplotních procesů je třeba ocenit volbu doplňujících analýz pro charakterizaci výsledků experimentálních výpalů. Uspořádání textu a tabulek či obrázků na konci práce je zbytečně hospodárné na úkor přehlednosti. Jazykové zpracování práce pokulhává na občasném použití slovenských nebo počeštěných slovenských slov, označení některých minerálů (v části o sulfidech železa). Také některé věty nejsou gramaticky správné. Závěr velmi stručně, ale přehledně shrnuje zjištěné poznatky z provedených experimentů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 106012