BRONDOVÁ, Z. Studium využití vybraných termofilních bakterií k biotechnologické produkci PHA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Obruča, Stanislav

Studentka Zuzana Majanová se ve své bakalářské práci studovala bakterie Chelatococcus deaguensis a Tepidiphilus thermophilus jakožto potenciální termofilní producenty PHA. Při realizaci experimentální i textové části práci studentka projevila zájem o studovanou problematiku, aktivitu a samostatnost. Brzy si osvojila všechny nezbytné laboratorní dovednosti a schopnosti, využívala konzultace a dodržovala všechny interní termíny. Studentka při vypracování textové části práce prokázala schopnost formulovat odborný text, pracovat se zahraniční literaturou, presentovat a diskutovat a výsledky a formulovat závěry. Výsledky práce jsou velice zajímavé, originální a budou využity jako podklad pro následující práce. Proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Müllerová, Lucie

Bc. Zuzana Majanová předložila k posouzení rozsáhlou bakalářskou práci se studiem využití vybraných termofilních bakterií k biotechnologické produkci PHA. Jako hlavní metoda byla zvolena PCR a jako doplňková GC-FID. V teoretické části je poměrně obsáhle popsán současný stav a teoretické minimum pro pochopení této práce jak z hlediska porozumění termínům a termofilním mikroorganismům, tak i technik, kterých bylo využíváno. Samotné výsledky práce byly zpracovány na dostatečné úrovni, která svědčí o osvojení a plnému porozumění technik a práce s mikroorganismem. Předložená práce je velmi zajímavá a má velký potenciál do budoucna sloužit pro ekonomičtější využití bakteriální produkce PHA. Práce obsahuje pár drobností jako nezarovnání popisků grafů, tabulek a obrázků. Tato práce má velmi vysokou úroveň a proto navrhuji hodnocení práce stupněm výborně A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 113537