ZBOŘILOVÁ, H. Interakce trimethylchitosanu s tenzidem Niaproof [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Mravec, Filip

Hana Zbořilová zpracovala bakalářskou práci na téma interakce polykationtu trimethychitosanu se záporně nabitým tenzidem Niaproof. Součástí práce byla i úspěšná syntéza trimethylchitosanu. Interakce TMC a tenzidu byla studována pomocí techniky fluorescenční sondy, kterou studentka zvládla aplikovat na daný systém. Studentka pracovala pečlivě a samostatně, ale zároveň při syntéze TMC prokázala schopnost být členkou týmu. Její práce si cením a navrhuji hodnocení stupněm výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Využití poznatků z literatury A
Studium literatury a její zpracování A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Krouská, Jitka

Bakalářská práce studentky Hany Zbořilové se týká interakcí mezi tenzidem Niaproof a polyelektrolytem trimethylchitosanem. Na začátku práce postrádám krátkou zmínku o motivaci věnovat se právě tomuto tématu. Musím vyzdvihnout kvalitní a nebojím se dokonce použít slova „precizní“ při hodnocení zpracování teoretické části práce. Rovněž po gramatické stránce je práce v pořádku – bez chyb a překlepů. Myšlenky jsou logicky uspořádány, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují a tím celý text působí krásně uceleně. Jedinou formální připomínku mám ke grafické kvalitě obrázku 9, ale zřejmě se jedná o jediný literární zdroj s těmito výsledky a proto nebyla jiná možnost než použít tento obrázek v horším rozlišení. Rešeršní část shrnuje dosavadní poznatky týkající se interakcí chitosanu s opačně nabitými tenzidy a dále využití trimethylchitosanu v nosičových systémech. V experimentální části se studentka nejprve zhostila (pro účely bakalářské práce) poměrně složité organické syntézy a podařilo se jí získat požadovaný produkt N,N,N-trimethylchitosan nejen kvalitativně, ale i kvantitativně. Následně byl produkt charakterizován pomocí NMR a FTIR technik. Zde si dovoluji upozornit, že je vhodné udávat vlnočet pro charakteristické funkční skupiny ve spektru FTIR jen v celých číslech bez desetinných míst. Samotné agregační chování tenzidu i polyelektrolytu bylo studováno pomocí sondy pyren a fluorescenční technikou s cílem získat hodnoty agregačních koncentrací systému. Jako doplnění ke shrnutí experimentálně získaných dat CMC, resp. CAC bych ještě doporučila přiložit tabulku těchto agregačních koncentrací pro lepší vizuální porovnání těchto výsledků. K tomuto tématu uvádím doplňující otázku č. 3. Studentka Hana Zbořilová splnila všechny body definované v zadání. Její bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením Výborně – A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 113588