KUTAJ, M. Dohled zařízení v počítačových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Škorpil, Vladislav

Pan Matej Kutaj předložil bakalářskou práci na téma “Dohled zařízení v počítačových sítích”. Práci vedle vedoucího vytvářel také s pomocí konzultanta Ing. Igora Šimkovského z firmy The Best network Solution s.r.o., který byl s jeho přístupem spokojen, což stvrdil posudkem konzultanta, který zde uvádím. Posluchač implementoval, podle zadaní, dohled zařízení sítě ve všech sítích pivovaru, nastudoval protokoly, které se dají použít pro dohled síťový prvků IPV4 sítě z běžně dostupných zdrojů, analyzoval a klasifikoval tyto zdroje, seznámil se s poměrně obsáhlou síťovou infrastrukturou cílové firmy, nastudoval a nasadil dohledovou appliance Zabbix samostatně. Po formální stránce písemné práci nelze nic vytknout, je konvenční a čerpá z nasazeného produktu, je praktická. Některé slovní obraty ve slovenském jazyce jsou méně srozumitelné. Práce splňuje zadání, aktivita během řešení a zpracování práce byla přiměřená, formální zpracování je v pořádku, práce s literaturou byla bezproblémová. Pan Kutaj měl za úkol analyzovat problematiku dohledu počítačových sítí a s tím spojených technologií. Po krátkém teoretickém úvodu se věnoval systému Zabbix, který instaloval. Následně do monitorovacího systému Zabbix implementoval síťové prvky a získané výsledky diskutoval. Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Musil, Petr

Student zpracoval svoji bakalářskou práci v rozsahu 70 stran. V části teoretické se student velmi obecně věnuje problematice dohledu počítačových sítí, následně přechází k popisu systému Zabbix a samotné instalaci. Student popisuje implementaci vybraného systému, doplňuje ji mapou síťových prvků a konečně několika výstupními grafy z přepínače. Předložená práce je psána v ich-formě, obsahuje množství neformálních výrazů a zvýšené množství překlepů. Formátování celého dokumentu se potýká s řadou problémů. Student se opakovaně dopouští interpunkčních chyb v případě výčtů. Na str. 59 student používá chybně jednotku mS pro označení milisekund. Použití literatury v práci je tristní. Student nepoužívá citací, některé kapitoly obsahují pouze citaci až na jejím samotném konci. Literatura [1] navíc není v práci nikde citována. Použití grafiky je na nízké úrovni, některé obrázky jsou nečitelné. Výskyt některých obrázků je redundantní, např. obr. 2.5. Na straně 16 je použit obr. 1.3, který je v jazyce českém, ačkoliv je celá práce psaná ve slovenštině. Zpracování praktické části lze hodnotit pouze omezeně, v přílohách nejsou přiloženy žádné soubory a vložené CD obsahuje pouze elektronickou verzi práce. Na výstupu celé práce je pochybný vlastní přínos autora. Práce působí jako jednoduchá implementace již kompletně připraveného systému bez žádné přidané hodnoty. Vzhledem k nízké úrovni zpracování práce, nízké odbornosti a výše uvedeným připomínkám hodnotím práci 65 body - D.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 115690