BARÁK, F. Experimentální softwarový hudební nástroj na platformě Android s možností ovládání některých parametrů pohybem telefonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Dlouhý, Dan

Cílem práce bylo kompletně naprogramovat mobilní aplikaci - experimentální softwarový hudební nástroj pro platformu Android. Jeho neobvyklost měla spočívat v kombinaci jednoduchého syntetizéru se základními vlnovými průběhy a jednoduchým LFO se sekvencerem a možností přiřazování souzvuků; hudební parametry (zejména výška tónu) se ovládají pohybem telefonu. Funkční aplikace, která požadavky zadání splňuje, byla realizována. Příprava práce probíhala ze strany studenta samostatně s dostatečným počtem konzultací. V rámci formálního zpracování práce se nepodařilo zcela odstranit občasné drobné stylistické vady (v kontextu práce ale nepodstatné), a několik detailů při práci s literaturou.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Kavan, Jan

Student Filip Barák se ve své práci věnoval zpracování experimentálního hudebního nástroje na platformě Android. Označení „experimentální“ je pro mě problematické, protože student ve své práci provedl velmi povrchní rešerši, zda na dané platformě již taková řešení neexistují. Domnívám se, že namísto uvedených dvou nahodilých aplikací pro OS Android a jedné pro „PC“ (bez uvedení OS), bylo vhodnější raději kapitoly 3.4.1 a 3.4.2 zcela vypustit. Zbytečná je i tabulka na straně 21 (přehled frekvencí jednotlivých tónů), protože se jedná o deterministický vztah, který vychází z funkce zmíněné autorem. Celkově je mnoho kapitol pojato spíše telegraficky, ale na druhou stranu práce výrazně přesahuje požadovaný rozsah, takže spíše bych doporučil vypuštění některých částí textu. V textu chybí vymezení zpracované aplikace vůči existujícím motion-controlled hudebním nástrojům na platformě Android a principy, které autor využívá, jsou spíše základními; mnoho prostoru pro skutečný experiment v dnešní době nenabízí. Navíc autor zmiňuje více typů syntéz (např. poměrně nepřesný popis granulární syntézy), ale vlastní nástroj je nemá implementované, je to tedy zbytečná informace v kontextu práce. Těžištěm je popis aplikace samotné. Zde shledávám rovněž zásadní problémy. Architektonickou chybou je to, že autor neprovádí korekci reálného dt a spoléhá se na Thread.sleep(20), což není bezpečné (z důvodu možných neočekávaných zpoždění). Předložené fragmenty zdrojových kódů ukazují na zásadní mezery při psaní čitelného kódu (zbytečně se opakující konstrukce, používání nevhodných bloků řízení kontroly). Dle předloženého vzorku nejsou téměř vůbec komentovány. Po jazykové stránce se v práci objevují časté gramatické chyby (nejznámnější, standartní, …) a některé věty připomínají svou konstrukcí překlad z cizího jazyka. Současně je v práci poměrně mnoho zbytečných anglických termínů, pro které máme ustálené české výrazy. V práci také nacházím typografcké chyby (chybějící mezery apod.) V textu se často objevují neodborné formulace. Pozitivně ale hodnotím formální zpracování, práci se zdroji a skutečnost, že vznikla funkční aplikace, kterou může autor dále rozvíjet do podoby skutečně zajímavého hudebního nástroje.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Otázky

eVSKP id 116058