PANASCÍ, M. Vliv dvojlomu na změnu polarizace a frekvence u senzorických optických vláken [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Filka, Miloslav

Student Marco Panascí se ve své bakalářské práci seznámil s aktuální problematikou způsobu šíření světla optickým vláknem dvěma polarizačními rovinami s důrazem na jejich matematický popis pomocí Jonesových a Stokesových vektorů a na způsoby zobrazení okamžitého stavu polarizovaného světla na Poincarého kouli. Práce se zabývá okamžitou změnou polarizace světla a frekvence na základě působení vnějších vlivů a jejich analýzou. Praktická část se věnuje zapojení pracoviště, kontrolnímu měření a reakci senzoru při odlišných teplotách s následnou diskusí vypracovaných výsledků. Studentův aktivní přístup k zadanému úkolu po celou dobu řešení zadání bakalářské práce hodnotím velmi kladně.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Grenar, David

Student Marco Panascí vypracoval bakalářskou práci na téma Vliv dvojlomu na změnu polarizace a frekvence u senzorických optických vláken. Bakalářská práce je po obsahové stránce dobře členěna. Teoretická část práce popisuje jednotlivé druhy optického vlákna, teorii polarizovaného světla a senzorická optická vlákna. Teoretická část vhodným způsobem definuje problematiku senzoriky optických vláken. Praktická část práce se věnuje návrhu zapojení pracoviště a ověření předpokladů vlivu měření na teplotních změnách v prostředí. Získané hodnoty jsou přehledně graficky zpracovány a poté je realizována diskuse. Student erudovaně provedl vyhodnocení výsledků v poslední kapitole. Práce je na vysoké odborné i formální úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 118034