CRHÁKOVÁ, M. Analýza síťového provozu na síťové kartě FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Smékal, David

Práce je zaměřena na návrh metody pro analýzu síťového provozu na síťové kartě FPGA. Studentka se zaměřila na tvorbu čítače paketů a jejich dělení dle typu jednotlivých protokolů. Z důvodu časového presu nebyly realizovány další možnosti analýzy, např. rychlost propustnosti datového toků, celková statistika apod. Vytvořené řešení je dle simulace funkční, reálné nasazení v provozu nebylo otestováno. Studentka pravidělně využívala konzultace, přicházela s vlastním návrhem, které následně zapracovala do praktické části. K práci přistupovala vždy zodpovědně, avšak podcenila čas na finální tvorbu textu praktické části bakalářské práce. Ač je praktická část splněna a je funkční, výsledky studentské práce jsou shrnuty pouze na 7 stranách. Po formální stránce je práce zpracována na dobré úrovni, neobsahuje závažnější nedostatky, text obsahuje drobné stylistické chyby. Ocenil bych více blokových schémat, které v textu chybí a napomohli by tak čtenáři pochopit problematiku a princip funkčnosti návrhu. Studentka aktivně pracovala s odborným textem, který uvedla do seznamu literatury. Vzhledem k výše uvedenému hodnotím práci dobře, známkou C, 70 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Lieskovan, Tomáš

Studentka se ve své práci věnuje návrhu metod pro analýzu síťového provozu na platformě FPGA. Teoretická část vhodně uvádí čtenáře do problematiky síťové komunikace, FPGA a jazyka VHDL. V teoretické části postrádám popis možných metod analýzy síťového provozu. V praktické části (kapitola Výsledky) studentka uvádí pouze jednu metodu analýzy, a to čítač paketů. Celá praktická část obsahuje pouze 7 stran, kde mnoho místa zabírají diagramy a obrázky. Řešení čítače paktů je funkční, nicméně nebylo testováno na reálném provozu. K technickému provedení nemám výhrady. V práci mi chybí více metod analýzy síťového provozu. Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Práce obsahuje malé množství překlepů a stylistických nedostatků, které nekazí její čitelnost. Zadání bylo splněno s výhradami. Vzhledem k obtížnosti problematiky FPGA a jazyka VHDL práci doporučuji k obhajobě s hodnocením 63/D.

Navrhovaná známka
D
Body
63

Otázky

eVSKP id 118040