HUDEC, J. Generátor útoků na SCADA protokoly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Blažek, Petr

Bakalářská práce se zabývá realizací pracoviště pro simulaci síťových útoků, které se vyskytují ve SCADA systémech. Dílčím cílem práce bylo realizovat simulovaná zařízení, která se v těchto systémech vyskytují. Student během vypracování práce konzultoval dosažené výsledky a dokázal dobře vypořádat s množstvím vzniklých problémů. Cíle práce považuji za splněné. Hlavní nedostatkem práce je její formální a obsahová část, kde je práce na podprůměrné úrovni s množstvím chyb. Například špatné odkazy v šesté a sedmé kapitole na tabulky, obrázky a kód programu nebo zalamování textu v tabulkách. Popis realizovaných útoků v sedmé kapitole je velmi obecný a není uvedeno testování nebo alespoň ověření funkčnosti. Přes výše uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě a hodnotím známkou 70/C.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Fujdiak, Radek

Z formálního hlediska práce obsahuje velké množství překlepů a nedostatků. Mění se formát, řádkování, odsazení, chybné citace, špatné zarovnání či text mimo blok, aj. Z pohledu praktické části pak vidím nedostatek v přílišné povrchnosti vypracování. Vektory útoků by měly být jasně popsány na jednotlivém schématu, tak aby bylo zřejmé, jak útočník může vstupovat do systému. Na identifikovaných vektorech by pak měly být postaveny scénáře, zranitelnosti aj., což provedeno není a výběr zranitelností/útoků tak není logicky odůvodněný. Útoky jsou jinak popsány, ale již není předvedeno, jakým způsobem byly aplikovány např. pomocí wiresharku, síťových parametrů, ukázky přijetí zprávy na straně klienta/serveru, aj. Díky výše uvedeným nedostatkům a téměř žádné praktické části v rámci textu musím hodnotit F/46.

Navrhovaná známka
F
Body
46

Otázky

eVSKP id 118095