PROCHÁZKOVÁ, L. Generátor pravých náhodných čísel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Člupek, Vlastimil

Studentka Lenka Procházková se ve své bakalářské práci zabývala problematikou generování pravých náhodných čísel vhodných pro použití v kryptografii. V práci byla provedena analýza možností realizace generátorů pravých náhodných čísel a studentkou byl vytvořen, realizován a otestován vlastní návrh generátoru pravých náhodných čísel. Implementace generátoru proběhla v programovacím jazyku Java. Generátor ke své činnosti využívá pohybu kurzoru myši. Studentka pracovala samostatně, byla iniciativní a jednotlivé kroky pravidelně v průběhu semestru konzultovala. Práce s literaturou a formální zpracování práce je na výborné úrovni. Zadání práce považuji za splněné.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Burda, Karel

Cílem práce bylo analyzovat typy generátorů náhodných čísel a na základě jejich HW náročnosti vybrat vhodnou variantu generátoru pro PC a smartfon. Varianta generátoru pro PC měla být zrealizována a otestována. V teoretické části autorka nejprve popisuje typy generátorů náhodných čísel podle zdroje entropie. Bohužel tento teoretický rozbor obsahuje řadu chyb a mnohdy je i nesrozumitelný. Příkladem dosti podstatné chyby je rovnice 1.1 na s. 13, která definuje pojem minimální entropie a nikoliv obecné entropie. Příkladem nesrozumitelného vyjadřování je popis generátorů založených na laserech (viz poslední odstavec na s. 17). Uvedený popis je bez vysvětlení aplikovaných fyzikálních jevů a bez uvedení obrázku pro čtenáře naprosto nesrozumitelný. Součástí teoretické části je i analýza HW náročnosti generátorů, kterou však autorka víceméně redukovala jen na klasifikaci zdrojů entropie několika komerčně dostupných generátorů (s. 26). V praktické části studentka popisuje návrh generátoru pro tvorbu náhodných hesel pro PC, který jako zdroj entropie využívá pohyb kurzoru. Problémem je, že její rozhodnutí o použitém zdroji entropie vůbec nevychází z nějakých závěrů teoretické části. Algoritmus navrženého generátoru má reprezentovat vývojový diagram na s. 38, ten však vzbuzuje pochybnosti. Z diagramu například není jasné kdy a odkud se vzaly proměnné x a y. Generátor rovněž nemůže podle tohoto diagramu generovat náhodná čísla, protože do von Neumannova korektoru se podle údajů v diagramu dostane pouze dvojice bitů (1, 1), která ale musí být zahozena. Dále není vysvětleno proč je do výpočtu zahrnut i čas t. Je to podle nějakého pramene, nebo je to invence autorky? Výhradu mám k efektivnosti algoritmu. Výpočetně efektivnější by bylo aplikovat operaci modulo 2 na proměnné x, y a t před tím, než se bude provádět operace |(x-y)·t|. Vhodnější by také bylo při převodu náhodné postupnosti bitů na heslo použít kódování Base64. Práce následně pokračuje testováním navrženého generátoru na náhodnost pomocí sady testů NIST. Výsledky testů jsou podle autorky pozitivní. Na konci práce je navržen generátor náhodných čísel pro smartfony. Uvedený generátor je založen na akcelerometru, ale způsob generování náhodných čísel je obdobný jako u prvního generátoru. A bohužel se tam vyskytují i stejné nesrovnalosti jako u předchozího generátoru. Z formálního hlediska je práce na průměrné úrovni. Celkově konstatuji, že studentka zadání práce splnila. Za významný nedostatek práce vidím teoretickou část práce, která obsahuje řadu chyb a fakticky ani nebyla použita k řešení problému. Další podstatnou slabinou práce jsou nedůvěryhodné popisy navržených algoritmů. Tato nedůvěryhodnost se pochopitelně přenáší i na prezentované výsledky testů. Z těchto důvodů práci hodnotím stupněm Uspokojivě (D, 65 bodů).

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 118100