KRÁL, V. Kontrolér pro laserovou diodu s možností analogové modulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Barcík, Peter

Cieľom bakalárskej práce bolo zoznámiť sa so základným princípom riadenia laserových diód a navrhnúť kontrolér pre laserovú diódu s možnosťou analógovej modulácie. Prvá časť práce má popisný charakter a pojednáva o princípe činnosti a základných typoch laserov. Druhá časť práce je zameraná na samotný návrh kontroléra pre laserovú diódu. Študent v tejto časti pomerne podrobne rozpisuje jednotlivé použité komponenty. Kontrolér je založený na integrovanom drivery od firmy Thorlabs, ktorý je ovládaný pomocou mikrokontroléra ATmega. Študent dané zariadenie navrhol, skonštruoval a overil jeho činnosť meraním v laboratóriu. Práca sa taktiež zaoberá stabilizáciou teploty samotnej laserovej diódy. Študent navrhol zapojenie peltierovho článku a jeho riadenie pomocou PWM. V práci mi však chýba podrobnejší popis funkčnosti tejto časti a zmerané experimentálne dáta. Rozsah predloženej práce je dostačujúci. Po formálne stránke je práca na dobrej úrovni, v práci sa však objavujú preklepy. Študent využíval konzultácie pravidelne a bol počas riešenia bakalárskej práce aktívny. Zadanie práce považujem za splnené.

Navrhovaná známka
B
Body
81

Posudek oponenta

Dobesch, Aleš

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací kontroléru pro laserovou diodu s možností analogové modulace. Bakalářská práce ve své teoretické části popisuje základní pojmy spojené s laserovými diodami a jejich řízením. V praktické části se práce zabývá výběrem a popisem jednotlivých komponent a samotným návrhem kontroléru laserové diody. Dle zadání bych očekával porovnání několika driverů laserových diod s následnou volbou toho nejvhodnějšího na základě požadavků a parametrů. V práci dále postrádám detailnější zmínku o řídícím softwaru. Výhrady mám ke kapitole 5.1, která dle mého s prací vůbec nesouvisí. Dále, autor textu místy prezentuje některá zavádějící tvrzení, která jsou nepřesná a pro čtenáře matoucí. Na druhou stranu práce prezentuje kompletní návrh a funkční realizaci kontroléru laserové diody podloženou závěrečným měřením. I zde bych ale očekával podobnější měření, vztahující se například k modulační šířce pásma, či termoregulační smyčce systému. Z formální stránky je práce na průměrné úrovni, obsahující běžné překlepy a gramatické chyby. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením 78b.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 118415