STRÁŽNICKÝ, M. Audio zesilovač s přepínatelnými vstupy a mikroprocesorovým řízením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Tomáš

Úkolem studenta Martina Strážnického bylo navrhnout blokovou a obvodovou strukturu stereofonního audio zesilovače se 6 vstupy střední citlivosti a mikroprocesorovým řízením výběru těchto vstupů. Dále měl být navržen předzesilovač s fyziologickou korekcí a korekcí hloubek a výšek, sluchátkový zesilovač a koncový zesilovač s oddělenou konstrukcí jednotlivých kanálů a ochrany reproduktorů. Mohu konstatovat, že student v rámci řešení bakalářské práce předložil zprávu v rozsahu 42 stran a dále 33 stran příloh. Po formální stránce je předložený projekt na poměrně dobré úrovni a textové i grafické výstupy odpovídají požadavku zadání. Samotné zadání bakalářské práce sice nebylo zvláště obtížné a student vychází ze známých audio konstrukcí, které modifikuje pro potřeby bakalářské práce, nicméně svým rozsahem a rozsahem konstrukcí tvoří poměrně komplexní návrh. Koncový stupeň je tvořen komplementárním zapojením diskrétních tranzistorových prvků ve třídě AB, včetně ochran proti přetížení, zkratu a výskytu stejnosměrné složky na výstupu. Předzesilovač s korekcemi a ovládáním fyziologické hlasitosti používá standardní OZ a jednotlivé vstupy využívají rotační enkodér. K řízení vstupů byl využit mikrořadič ATmega16 a vlastní algoritmus ovládání. Součástí návrhu jsou i stabilizované a symetrické napájecí zdroje 5, 15 a 45 V. Návrh je podpořen simulací tam, kde to dává smysl a byla možná. V ostatních případech student vychází z doporučení výrobce nebo ověřené konstrukce. Závěrem shrnuji, že zadání bakalářské práce bylo ve všech bodech splněno. Student pracoval samostatně, kdy na pravidelných konzultacích prezentoval postupně dosažené výsledky. Oceňuji pečlivou a systematickou práci v laboratoři při oživení celého zesilovače. Navrhuji hodnocení A/92 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Petržela, Jiří

Cílem této bakalářské práce je návrh, konstrukce a experimentální ověření audio zesilovače s přepínatelnými vstupy. Jednotlivé bloky zesilovače jsou známé struktury s minimálním vlastním přínosem studenta. Za jisté ozvláštnění koncepce tak může být považováno mikroprocesorové řízení zesilovače. Praktická část práce, tedy konstrukce celého zesilovače a jeho měření, je dle mého názoru zdařilá a svědčí o jisté zručnosti studenta. Změřené parametry zesilovače jsou dobré, hodnota harmonického zkreslení dokonce výborná, až těžko uvěřitelná. Větší výhrady lze však mít s formální stránkou odevzdané bakalářské práce. Obrázky převzaté z programu Eagle by bylo vhodné překreslit tak, aby bylo lépe čitelné označení jednotlivých součástek a jejich hodnoty. Například obrázek 15 nebo příloha 1 byla pro mne téměř nečitelná. Rovněž postrádám detaily k jednotlivým simulacím realizovaným programem Orcad Pspice. Bez těchto komentářů je poměrně obtížné se v práci orientovat. Organizace tištěné části práce mně, jakožto čtenáři, příliš nevyhovovala. Dávat schémata zapojení jednotlivých částí zesilovače do příloh mi přijde zbytečné a četbu bakalářské práce ztěžující. Mé závěrečné zhodnocení bakalářské práce je v tom smyslu, že student zadání splnil a odvedl solidní práci. Tuto hodnotím celkovým počtem 77 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 118426