PACAL, S. Realizace laboratorního modelu pro demonstraci řízení jednoduchých technologických procesů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirgl, Miroslav

Cílem bakalářské práce pana Pacala bylo navrhnout a realizovat platformu vybavenou analogovými obvody s nastavitelnými parametry simulující různé dynamické systémy. Tato platforma má být připojitelná na vstupy/výstupy PLC a bude sloužit pro účely laboratorní výuky. Součástí zadání tak bylo rovněž navrhnout a realizovat vzorovou laboratorní úlohu pro demonstraci řízení a vizualizace jednoduchého technologického procesu. Student přistoupil k řešení úkolu poměrně zodpovědně. Na základě vydefinování typů jednoduchých řízených systémů navrhl základní koncepci systému, nastudoval si potřebnou problematiku návrhu analogových obvodů s operačními zesilovači, následně navrhl, realizoval a oživil desku plošných spojů. Dle pokynů zadání a vedoucího práce pak proměřil přechodové charakteristiky vybraných dynamických systémů a porovnal je s výsledky získanými simulací těchto obvodů v programu Microcap. Na závěr navrhl a vypracoval vzorovou laboratorní úlohu a sepsal její zadání. Výstupem práce je tak univerzální platforma připojitelná k PLC simulující různé dynamiky vybraných systémů včetně simulace rušivých vlivů a vybraných druhů nelinearit, využitelná pro výuku laboratorních cvičení kurzu Programovatelné automaty. Student pracoval samostatně a konzultace využíval v obvyklé míře. Celkový rozsah práce a využití literárních zdrojů je odpovídající danému typu práce. Zadání bylo splněno v plném rozsahu a dle mého názoru je výsledná práce, mimo několika drobných formálních nedostatků, na poměrně dobré úrovni. Práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení 92b / A.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Pásek, Jan

Cílem zadání bakalářské práce studenta pana Stanislava Pacala bylo vytvořit laboratorní model, který by umožňoval studentům simulovat chování jednoduchých dynamických systémů, implementovat tyto systémy do regulačních obvodů řízených PLC a demonstrovat tak chování uzavřených regulačních smyček. Zadání pokládám za nadprůměrně náročné, protože předpokládá teoretické znalosti z oboru teorie dynamických systémů a jejich řízení, dovednosti v konstrukci elektronických obvodů a programování v PLC. Zadání práce je podrobněji specifikováno v 6 bodech. Ústředním motivem práce jsou řízené dynamické systémy 1. a 2. řádu. Ty student výstižně a srozumitelně popsal v úvodní kapitole, na kterou plynule navazuje koncepce návrhu řešení a realizace, požadovaná prvním bodem zadání. Koncepce spočívá v návrhu pěti různých základních dynamických článků na jedné desce, doplněné přepínacími a nastavovacími prvky tak, aby byla umožněna rozmanitá kombinace těchto článků. Dalším bodem, a také kapitolou, je návrh, realizace a oživení zmíněných článků na DPS. Elektronické obvody student vytvořil v programu KiCad. Desku plošných spojů nechal vyrobit v Číně a součástkami ji osadil sám. Z hotového výrobku pořídil student řadu měření. Pro různé kombinace obvodů a jejich nastavení měřil základní charakteristiky a porovnával je s charakteristikami stejných obvodů simulovaných v SW nástroji Micro-Cap. Tato měření potvrdila správnou funkčnost výrobku. Následující 6. kapitola řeší stěžejní bod č. 4 zadání, a to návrh vzorové laboratorní úlohy pro demonstraci řízení zvoleného modelu regulované soustavy. Jako soustava byl zvolen model dvou nádrží zapojených v sérii. Vstupem je napouštění do prvního tanku a výstupem je hladina v druhém tanku. Student odvodil rovnice matematického modelu a následně přenosovou funkci tohoto systému. Provedl simulaci soustavy v programu Matlab a pak návrh PI regulátoru metodou optimálního modulu. Stabilitu ověřil výpočtem podle Hurwitzova kritéria. V následující kapitole se pan Pacal věnoval implementaci dosažených výsledků do vzorové laboratorní úlohy, tak jak to ukládá bod 5 zadání. Provedl připojení svého laboratorního modelu k PLC a vytvořil program, včetně vizualizace, pro regulaci hladiny v druhém tanku na žádanou hodnotu, přičemž akčním členem je regulační ventil v přítoku do nádrže první. Na základě návrhu PI regulátoru a programu v PLC vytvořil „Zadání vzorové laboratorní úlohy“, čímž splnil poslední bod zadání BP. Už se stává zvykem, že studenti podceňují úroveň textové prezentace v rámci celého projektu. Řada chyb a nedostatků má i tato práce. Uvedu jen některé. V úvodní části je v rovnici (5) označen Laplaceův operátor písmenem p, v kapitolách 6 a dalších písmenem s. V číslování rovnic je (1) a pak až (5). Na Obr. 5 a v Tab. 1 je doba náběhu označena Tg, zatímco v popisném textu je to Tn. V odvození rovnice přenosové funkce používá činitele C1 a C2, které nejsou nikde popsány. Asi tam patří plochy nádrží S1 a S2. Znalosti studenta v řešené problematice se jeví jako velmi dobré. Proměnil je v zařízení, které je koncepčně, návrhově i konstrukčně zpracováno na výbornou. Práci lze pokládat plně za původní dílo studenta. Mohu konstatovat, že student splnil zadání v plném rozsahu. Výborné technické hodnocení si bakalář pokazil formálními nedostatky práce. Přiložená práce svědčí o bakalářských schopnostech studenta. Doporučuji hodnocení 88 bodů / B

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 119065