KARNIŠ, R. Návrh, konstrukce a programové vybavení autonomní buňky "Shaker" pro testbed Průmyslu 4.0 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Koncepce projektu testovacího zařízení (testbed) „barman“ vznikla ve skupině průmyslové automatizace na ústavu automatizace a měřící techniky FEKT VUT v Brně. Jedná se o modulární decentralizovaný systém, kde jednotlivé moduly mohou být řešeny a konstruovány samostatně a to jak mechanicky, tak i elektricky a programově. Vzniklo tak několik dílčích projektů, ze kterých se vygenerovala zadání studentských závěrečných prací. Je třeba říci, co mělo zadání bakalářské práce především na studentovi otestovat: Konvergenci dosud oddělených sektorů inženýrství, která je jedním z předpokladů pro úspěšnost vize Průmyslu 4.0. Míní se tím průnik strojního nebo také procesního inženýrství a inženýrství elektrotechnického a automatizačního. Úkolem studenta Radima Karniše, bylo vytvořit modul testbedu, nazvaný „Shaker“, určený pro funkci protřepání vyráběného nápoje v rámci celého testbedu „barman“. Student Karniš, měl velmi dobře ujasněnou koncepci, která se táhla celou jeho prací, a on se jí pečlivě držel. Díky tomu jeho práce postupovala logicky krok za krokem, bez zbytečných prostojů a tápání. Jeho práce zahrnovala virtuální prototypy dílů, jejich aditivní výrobu, mechanickou montáž, elektrotechnický projekt a montáž, vybavení řídicími prvky, vytvoření řídicího SW a zprovoznění. Výsledky své práce pan Karniš zdokumentoval v bakalářské práci přehledně a srozumitelně. Celou dobu pracoval s rozvahou a klidem. Alternativní stavy v řešení konzultoval s pracovníky skupiny průmyslové automatizace, kteří jako duchovní otcové na testbedu také pracovali. Oceňuji i práci s literaturou, kde se obeznámil s přístupy a technikami vize Průmyslu 4.0, které při své práci používal. Text práce hodnotím velmi dobře z hlediska stylistického a jazykového. Bakalářská práce je v plném rozsahu originálním dílem studenta Karniše a svědčí o jeho bakalářských schopnostech. Doporučuji klasifikaci A / výborně

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Benešl, Tomáš

Bakalářská práce se věnuje návrhu výrobní buňky shakeru. Součástí zadání je seznámit se s aktuálním stavem a koncepcí testbedu a následně vytvořit mechanický návrh, ten realizovat, osadit elektronikou a vytvořit obslužný PLC program a kompletní dokumentaci. Zadání práce hodnotím jako komplexní z důvodu přesahu do více oblastí. Bakalářská práce je členěna do 8 kapitol, které jsou dobře strukturovány a po teoretickém rozboru následuje praktické vypracování a celková struktura odpovídá postupu vypracování práce. Použitá literatura je poměrně krátká, a ne všechna je citována v textu. Vysvětlení většiny zkratek je z větší části jako poznámka pod čarou, avšak zcela chybí úplný seznam symbolů zkratek a veličin. Rozsah práce je odpovídající a celková úroveň práce je velmi dobrá, uvedené nedostatky jsou z pohledu na odvedenou práci minimální. Je zjevné, že se jedná o autorovo dílo a celá práce dokazuje bakalářské schopnosti studenta. Práci doporučuji k obhajobě a s přihlédnutím na drobné nedostatky zmíněné výše hodnotím A 90 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 119231