HORÁK, L. Návrh, konstrukce a programové vybavení autonomní buňky "Drtič ledu" pro testbed Průmyslu 4.0 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Koncepce projektu testovacího zařízení (testbed) „barman“ vznikla ve skupině průmyslové automatizace na ústavu automatizace a měřící techniky FEKT VUT v Brně. Jedná se o modulární decentralizovaný systém, kde jednotlivé moduly mohou být řešeny a konstruovány samostatně a to jak mechanicky, tak i elektricky a programově. Vzniklo tak několik dílčích projektů, ze kterých se vygenerovala zadání studentských závěrečných prací. Je třeba říci, co mělo zadání bakalářské práce především na studentovi otestovat: Konvergenci dosud oddělených sektorů inženýrství, která je jedním z předpokladů pro úspěšnost vize Průmyslu 4.0. Míní se tím průnik strojního nebo také procesního inženýrství a inženýrství elektrotechnického a automatizačního. Úkolem studenta Lukáše Horáka, bylo vytvořit modul testbedu, nazvaný „Drtič ledu“, určený pro vytvoření ledové tříště pro přidání do vyráběného nápoje v rámci celého testbedu „barman“. Student Horák, byl velmi dobrý a zručný „pracant“ během celého projektu. Pokud se zasekl na nějakém koncepčním problému, dostalo se mu rady a skvěle postupoval dále. Díky tomu jeho práce postupovala bez zbytečných prostojů a zádrhelů. Jeho práce zahrnovala virtuální prototypy dílů, jejich aditivní výrobu, mechanickou montáž, elektrotechnický projekt a montáž, vybavení řídicími prvky, vytvoření řídicího SW a zprovoznění. Pan Horák nepatří mezi techniky, kteří mají spisovatelské nadání. Řazení postupu práce a je podporujících myšlenek a přístupů do logicky navazujících kapitol mu dělalo potíže. Rovněž mu unikaly některé souvislosti jeho práce s ideami iniciativy Průmysl 4.0. Byl si toho vědom a dostavoval se ke konzultacím, kde jsme tyto záležitosti úspěšně vyřešili. Předchozí odstavec mého hodnocení odráží i studentovu práci s literaturou. V té dominují odkazy na praktické práce, elektrické a mechanické komponenty, zatímco technické a koncepčně zaměřené články jsou v pozadí zájmu. Závěrem mohu konstatovat, že bakalářská práce byla zpracována v doporučeném obsahovém rozsahu, je originálním dílem studenta Horáka a svědčí o jeho bakalářských schopnostech. Zhotovené dílo splňuje očekávání a je plnohodnotnou součástí testbedu „barman“. Doporučuji klasifikaci B / velmi dobře

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Benešl, Tomáš

Bakalářská práce se věnuje návrhu výrobní buňky na drcený led. Součástí zadání je seznámit se s aktuálním stavem a koncepcí testbedu a následně vytvořit mechanický návrh, ten realizovat, osadit elektronikou a vytvořit obslužný PLC program a kompletní dokumentaci. Zadání práce hodnotím jako komplexní z důvodu přesahu do více oblastí. Práce je rozdělena do osmi dobře strukturovaných kapitol, kde student nejprve popisuje teoretickou část a od kapitoly pět se věnuje praktické části a postupu tvorby řešení. Použitá literatura odpovídá řešenému problému, avšak ne všechny zdroje mají odkaz v textu. Teoretický rozbor je na dobré úrovni a lze se tak dočíst celkovou koncepci a také pochopit, z jakého důvodu autor buňku ledu vytvářel. Drobné výhrady mám však k textové části praktického vypracování, kde je občas možné najít zvláštní slovní spojení a překlepy. U dvou obrázků je zjevné, že nebyl zachován poměr stran (obr. 22,29). PLC 1200 by mělo být spíše označeno jako PLC S7-1200 jako je jeho katalogový název. Vysvětlení jednotlivých zkratek se nachází pouze v seznamu symbolů a zkratek a pouze zřídkakdy jsou vysvětleny v textu, což může způsobit jeho špatnou čitelnost. Celá práce je však na velmi dobré úrovni, z praktického vypracování buňky (jak modelu, tak reálné buňky), schématu elektrického zapojení a programového vybavení, lze usoudit o bakalářských schopnostech pana Horáka. Práci doporučuji k obhajobě a z důvodu drobných nedostatků v textové práci navrhuji hodnocení 85 bodů B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 119232