PETROSIAN, S. Technické psaní jako specifický způsob použití jazyka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Smutný, Milan

Předložená práce se zabývá jazykem jako nástrojem komunikace v oblasti techniky, jmenovitě jazykem a tvorbou technické dokumentace. Na základě odborné literatury autor předkládá přehled zásadních charakteristik tohoto typu komunikace a analyzuje specifické rysy užívaného jazyka. Na konkrétních příkladech z praxe i vlastní zkušenosti demonstruje aplikaci teoretických principů v rámci jednotlivých fází vzniku technického dokumentu. Jazyk i styl práce jsou na požadované úrovni bez problémů. Po obsahové stránce dobře a systematicky zpracováno. Výhrady mám jen k popisu sloves (str. 5). Rovněž v závěru (str. 42) by bylo vhodné detailnější zobecnění prezentovaných poznatků. Autor přesně splňuje zadání. Dále pozitivně hodnotím skutečnost, že práce je úzce spojena s praxí a vychází z cílů daného studijního programu. Práce splňuje požadavky, doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Zmrzlá, Petra

Předložená bakalářská práce svým zaměřením velmi dobře reflektuje náplň studijního oboru i studentův zodpovědný prístup ke zpracování zadaného tématu. Logicky postupuje od teoretického popisu strategií a technik využívaných při psaní technických textů až k analýze konkrétních příkladů z praxe. Ačkoli ne každý tvůrce technických textů se musí nutně ztotožnit se všemi tvrzeními (např. vyhýbání se víceslovným slovesným tvarům, antropomofrním slovesům či zkratkám), má student svá vyjádření dobře podložená citovanými zdroji. K jazykové stránce práce nelze mít vážnějších námitek; v zásadě jde jen o drobná opomenutí (namátkou str. 19: "that violate the Tactic 3"). Četnější chyby, především v interpunkci, se vyskytují v české verzi abstraktu. Z formálního hlediska je práce v pořádku a autor pracuje s relevantním referenčním materiálem, byť nevyužil dvě ze tří doporučených publikací. Práci hodnotím jako výbornou a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 119373