PALACKÝ, T. Regulace výšky létajícího robota [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Baránek, Radek

Cílem bakalářské práce studenta Tomáše Palackého bylo vytvořit laboratorní prostředek pro testování algoritmů pro regulaci výšky létajících robotů. Dále také použít tento prostředek pro odladění konkrétního regulátoru výšky. Oba cíle byly úspěšně splněny. Student se věnoval dané problematice již v rámci semestrálního projektu a po celou dobu řešení prokázal schopnosti z různých odvětví (mechanická konstrukce laboratorního přípravku, návrh a osazení DPS, programování mikroprocesoru a PC aplikace atd.). K práci student přistupoval téměř vždy samostatně. Konzultace využíval především k informování o současném stavu práce. Koncem letního semestru se student dostal do lehčí časové tísně, práce však byla nakonec odevzdána v řádném termínu. Psaná forma práce je po formální i jazykové stránce v pořádku. Celkově student prokázal bakalářské schopnosti, a proto práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Šembera, Jaroslav

Student se ve své bakalářské práci po krátkém uvedení do problematiky kopterů zabývá konstrukcí přípravku pro navrhování a testování regulace výšky kopteru. Model kopteru je zjednodušen na jeden motor s vrtulí umístěný ve svislém vodícím rámu. Měření výšky je prováděno pomocí ultrazvukového senzoru vzdálenosti. Modul je vybaven mikrokontrolérem, který zajišťuje sběr dat ze senzoru, řízení tahu motoru a komunikaci s počítačem pro sběr dat a zadávání parametrů. Práce odpovídá rozsahu bakalářské práce a dá se označit za mírně nadstandartní. Student si v průběhu práce poradil s hardwarovou částí při výrobě samotného přípravku (mechanická konstrukce a deska s mikrokontrolérem) a vytvořil software pro mikrokontrolér, ale i pro PC, tak aby spolu komunikovaly. Dále student prokázal znalosti matematického modelování při tvorbě modelu a návrhu regulace v prostředí Matlab Simulink. Zadání práce bylo splněno, ale některé pasáže mohly být více rozvedeny. Například kapitola 1.KOPTERY, REGULACE VÝŠKY by zasluhovala větší prostor než jednu stránku. Písemná část práce je v některých pasážích stručnější, než by pro takovouto práci bylo vhodné. Je však velmi přehledná a informace jsou uspořádány v logickém sledu. Student pečlivě využívá v textu odkazů na použité vzorce, ale i literaturu. Práce celkově vypovídá o dobrých bakalářských schopnostech studenta, a proto doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 52482